TAOTLEGE PÜHITSUST

Jumala Sõna ütleb meile, et: „Taotlege...pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat.“ (Heebrealastele 12:14)

Selles salmis peitub väga lihtne ja selgesti mõistetav tõde! Ilma pühaduseta, mis lähtub ainuüksi Kristusest – kallis aare, mille suhtes me saame lugupidamist väljendada läbi pühendunud ja sõnakuuleliku elu Tema Sõnale – ei saa me iialgi nägema Issandat. Ja see ei puuduta ainuüksi taevast, aga ka meie praegust elu siin maa peal. Ilma pühaduseta ei saa me kogeda Jumala ligiolu oma igapäeva elus, oma peredes, suhetes, tunnistamistes ega teenistuses.

Pole mingit vahet, kui mitmest kristlikust konverentsist me osa võtame, kui paljusid kristlikke kassette kuulame või kui mitmesse osadusgruppi kuulume. Kui me anname maad vähina levivale patule või kui Jumalal on küsimusi meie puhtuse suhtes, siis ükskõik kui väga me ka ei pingutaks, jumalikku vilja ei kanna me iial. Hoopis vastupidi – meie patt saab vohama ja nakatama kõiki teisigi meie ümber.

Loomulikult kandub see teema kaugemalegi kui vaid meie lihalikud himud või vaimu kärbumine. Paulus kirjeldab seda sama hävitavat pattu, öeldes: „Ärge ka nurisege, nagu mõned neist nurisesid ning hukkusid laastaja käe läbi.“ (1 Korintlastele 10:10)

Seega, armas Jumala püha, kas sa lubaksid Pühal Vaimul tegeleda kõigi oma himudega, millega silmitsi seisad, otsides ja uskudes, et Jumalal on väljaspääs su jaoks kõigist neist? Ma õhutan sind arendama jumalakartust ja usaldust Temasse neil viimseil päevil, sest need hoiavad sind puhtana ükskõik kui raevukalt ka kurjus su ümber ei möllaks. Ja see võimaldab sul käia Jumala pühaduses, mis kannab endas ka tõotust Tema alaliseks ligioluks.

See kõik on usu küsimus. Kristus on tõotanud hoida sind langemast ning anda sulle jõu seista vastu patule, kui sa vaid usud seda. Seetõttu, usu siis Temasse püha aukartusega. Palveta, et Ta võiks anda sulle seda ning võta see siis vastu. Jumal peab oma Sõna. Sa ei ole võimeline murdma end vabaks surmavaist patuahelaist oma tahtejõu, lubaduste või inimlike ponnistuste kaudu, sest: „See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand.“ (Sakarja 4:6)