TEMA LIGIOLU TASU

Jumal sirutus alla maa peale ja võttis Eenoki üles taevasse, kui vastusena tema usule. Eenok lihtsalt ei suutnud enam jääda kauemaks sinna eesriide taha – ta pidi nägema oma Issandat! Ta palus, uskudes, et Jumal vastab ta igatsusele jõuda Tema tegelikku ligiollu. Ta oli sellest maisest elust „nii ära“, et ta ütles Jumalale: „Tule! Mul pole siin maa peal midagi, mis mind kinni hoiaks!“

Mõtle, kuidas kristlased käivad pillavalt ringi oma nn „usuga“. Nende usk keskendub vaid neile endile – nende vajadustele, nende tahtmistele ja nende plaanidele. Ja isegi, et nad sageli ka saavad selle, mida tahavad, muudab kogu see lugu neid üha õnnetumaks. Kus on need Eenokid, kes kulutavad oma usu uskumisele, et neid kantakse eemale Saatana pimeduseriigist, Jumala armastava Poja käte vahele?

Eenokil polnud ei Piiblit, lauluraamatut, õpetajaid, temas elavat Püha Vaimu ega eesriiet, mille kaudu siseneda kõige pühamasse paika. Kuid ta tundis Jumalat! Ilma ühegi kinnitava või innustava sõnumita mõnelt prohvetilt, ilma ühegi eeskujuta kelleltki teiselt, oli Eenok häälestanud oma südame järgima Jumalat. Miks küll on see siis tänapäeval nii raske, kui meile on kättesaadav igasugune abi, tõekspidamised, prohvetlikud hoiatused ja Püha Vaimu märguanded? Kas see pole meile kui äratuseks, et Eenok tõusis kõrgemale oma kurjast ajastust ja elas koos Jumalaga, vaatamata vähesele välisele abile? Tänapäeval on suurel hulgal kristlasi, kes vaatamata Jumala poolt antud abile, ei suuda ikka käia võidus!

Eenok uskus, et Jumal tasub neile, kes Teda innukalt otsivad. „Sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:6). Kuidas me teame, et Eenok uskus, et Jumal on tasustaja? Sest taoline usk on ainus, mis on Jumalale meelepärane ja me teame, et Eenok oli Jumalale meelepärane!

Jumal on kompenseerija ja tasub heldesti ustavuse eest. Kuidas Ta tasub neile, kes Teda innukalt otsivad? Olen oma elus kogenud, et käies õlg-õla kõrval Jeesusega ja olles Temasse üdini armunud, tabavad mind Tema tasud igast nurgast. Kõik, mida ma teen või oman, on õnnistatud: mu abikaasa, mu lapsed, mu sõbrad ja teenistus. Mu seest voolab Kristuse vaimsus, mis on kui võimas jõgi. Jah, me kogeme ka katsumusi ja tagakiusu, kuid kõige selle keskel tasub Ta meile siiski oma ligiolu ilmingutega.