PÜHA KINDLUSTUNNE

Kindlustunne oli see, mis lasi Paulusel Rooma kogudusele öelda: „Aga ma tean, et teie juurde tulles tulen ma Kristuse rohke õnnistusega.“ (Roomlastele 15:29). Tal oli püha kindlustunne oma elu suhtes Kristusega ja ta kuulutas: „Just selle pärast püüan ma alati hoida puhast südametunnistust Jumala ja inimeste ees.“ (Apostlite teod 24:16). Ehk teisisõnu ütles ta: „Mu elu on kui avatud raamat Issanda ees. Mu südames pole mingit salajast pattu ja Jumalal pole mulle mingeid etteheiteid. Tema õnnistus minu suhtes peitub pidevas ilmutuste voolus, nii et kui ma kuulutan teile, ei kuule te mitte inimeste, aga Jumala sõnu. Ma ei too teile mingit surnud jutlust, täis tarka teoloogiat. Kõik, mida kuulete, on Jumala enda sõnad otse Tema enda südamest.“

Kristuse rohketel õnnistustel pole suurt palju midagi pistmist materiaalsete hüvedega. Tõsi ta on, et nii head tervist, kui ka kõiki maiseid vahendeid tuleb võtta kui Jumala armulist kätt me elus. Kuid Paulus räägib siin ühest hoopis suuremast õnnistusest. Ta kastab selleks kreekakeelset sõna, mis tähendab „Jumala kiituskirja“. Ehk lühidalt öeldes: Kristuse õnnistus tähendab omada elu, mis on Jumalale meelepärane. See on üks seesmine teadmine Pühalt Vaimult, et kui Jumal vaatab su elu peale, siis Ta ütleb: „Mul on sinust hea meel, mu poeg, mu tütar. Meie vahel pole midagi, mis takistaks meievahelist suhet ja suhtlemist.“

Heebrea kirja autor võtab Kristuse õnnistuse täiuse kokku järgnevalt: „Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud lammaste suure Karjase, meie Issanda Jeesuse, valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja saatku korda meie sees, mis on tema silmis meelepärane, Jeesuse Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.“ (Heebrealastele 13:20-21). Mulle meeldib olla inimeste seltskonnas, kes elavad välja sellist Kristuse sarnast elu. Neist kohe õhkub sellist Kristusega koos olemise hõngu. Nii nagu Pauluseski, valitseb neiski püha rahulolematus selle maise elu suhtes. Nad igatsevad olla Kristuse ligiolus, saavutades üha enam ja enam lähedasemat suhet Temaga. Nad räägivad Jeesusest palju ja kiirgavad välja Tema armastust ning pühadust.