OLLA ALLUTATUD JUMALA SÕNALE

Kui Kristus valitseb oma Kuningriiki kõrgeima valitsejana ja meie oleme Tema alluvad, siis ka me elud peavad olema allutatud Tema valitsusele. Kuid mida see täpselt tähendab olla allutatud Jeesusele?

Sõnaraamatu kohaselt tähendab valitsemine "juhtimist, suuna näitamist, kontrolli kõigi alluvate tegevuste või käitumiste üle." Ehk teisisõnu: Jeesus peab omama võimalust kontrollida kõiki meie tegevusi ja käitumist, kaasaarvatud igat meie mõtet, sõna ja tegu.

Jeesus valitseb ka kõigi maailma rahvaste üle. Piibel ütleb meile, et: "Tema valitseb oma vägevuses igavesti, ta silmad on valvel paganarahvaste üle; kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks!" (Psalmid 66:7) Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki. (Psalmid 103:19).

Ära lase end petta – meie maad ei valitse ei vabariiklased, demokraadid ega ükski teine inimlik võim. Seda ei kontrolli ka suurimad börsid või muud ettevõtted. Mitte ükski vägi – olgu maine või üleloomulik – ei valitse ei Ameerika ega ühegi teise riigi üle. Ainuüksi Jumalal on kontroll selle kõige üle. Ta istub oma taevalikul troonil kui kuningate Kuningas ja isandate Issand, valitsedes kogu loodut.

Üle kogu Ameerika võime me kohata meeletut moraalset allakäiku, okultismi tõusu, haiglaslikke seksuaalseid kõrvalekaldeid ja ateismi, mis lausa "kisendab tänavail". Mõned kristlased kardavad, et põrgu hordid on tasapisi vallutamas kogu meie rahvast, rajades sinna Saatana pimeduse kuningriigi.

Kuid me ei pea muretsema. Jesaja kinnitab meile, et: "Issand on katki murdnud õelate kepi, võimutsejate vitsa... Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja?... Aga sind tõugati alla surmavalda, kõige sügavamasse hauda. Kes sind nägid, silmitsevad sind, vaatavad sind üksisilmi: "Kas see on mees, kes pani maa värisema, kuningriigid vabisema." (Jesaja 14:5,12,15-16)

Armsad, meie Jumal ei tunne vähimatki ärevust Saatana pärast. Ta ei tunne hirmu asjade ees, mida meie võtame kui vaenlase vallutusi oma rahva seas. Piisab vaid ühest sõnast meie Issanda suust, et kaotada Saatan igaveseks, pannes ta ägama igaveses piinas. Ja seetõttu ei peaks ka meie kartma vaenlast.

Jumal ei valitse üheski teises kuningriigis nii auliselt ja võimsalt kui oma enese kuningriigis – selles, mille Ta on rajanud oma laste südameisse. Jeesus ütles: "....sest ennäe, Jumala riik on teie seas!" (Luuka 17:21). Ja just selles kuningriigis – meie südamete reaalsuses – valitseb Kristus oma rahva üle juhtides ja tervendades meid ning valitsedes meie tegude ja käitumise üle.

"Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle..." (Jesaja 9:7). See salm räägib Jeesuse lõpmatust valitsusest läbi igaviku. Kuid samas on sel ka teine oluline tähendus: me peaksime jätkuvalt kasvatama alandlikust oma Kuninga valitsemise ees.

Võid sa ausalt öelda, et Jeesuse valitsemine sinu elus kasvab iga päevaga? Oled sa allutamas oma elu ja käitumist üha enam Tema autoriteedile?

Sa võid nüüd mõelda, et kui Jeesus on taevas ja valitseb seal kõiges väes Isa paremal käel, siis kuidas saab Ta valitseda oma kuningriiki maa peal? Vastus sellele leidub Heebrea kirjast, kus selle autor ütleb meile, et Vana Testamendi ajal kõneles Jumal oma rahvaga läbi prohvetite. Tänapäeval aga on Ta valinud kõneleda meiega läbi oma Poja (vt.Heebrea 1:1-2)

Jeesus on Jumala otsene sõnum meile – jumalik Sõna, mis on saanud lihaks. Samas on Isa saatnud meile Püha Vaimu, tuletamaks meile meelde Jeesuse sõnu, mida Ta rääkis veel maa peal olles. Jeesus valitsebki meid läbi ilmutatud ja kirjapandud Jumala Sõna. Piibel on meie valitseja valitsuskepp, mille läbi Ta teeb meile oma Sõna teatavaks.

Kui sa tahad lugeda ühe mehe tunnistust, kes lasi Jumala kirjapandud Sõnal valitseda oma elu üle, siis sa võid leida selle Psalmide raamatust 119:11, kus on öeldud: "Ma panen su sõna tallele oma südamesse, et ma ei teeks pattu sinu vastu." (vt.ka salme 105, 123, 133, 162).