SA VAJAD PÜHA VAIMU

Mõned meist on olnud päästetud mitmeid aastaid, mõned võib-olla ainult aasta ja teised kõigest mõned kuud või nädalad. Olla päästetud patust on võrratu! Kõik vana on möödas ja uus on sündinud, mistõttu mul on südamest hea meel, et sa oled päästetud!

Kuid selleks, et olla meie Issanda Jeesuse Kristuse teenistuses üks tubli sõdur, ei piisa vaid päästest. Su jaoks on nii palju enamat valmis pandud ja see on see, et sa pead saama ristitud Püha Vaimuga!

Pauluse ajal oli teatud usklikke, kes isegi ei teadnud, et Püha Vaim on olemas. Apostlite 19:2 on öeldud: "...ta küsis neilt: "Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?" Nemad aga vastasid: "Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on." Need inimesed olid küll päästetud, kuid on ilmselge, et nad ei olnud ristitud ega täidetud Püha Vaimuga.

Mina usun, et meie päästmine sünnib tänu Püha Vaimu väele ja tööle. Kuid Piibel ütleb, et lisaks sellele on veel olemas ka ristimine, täitmine ja omaks võtmine, mis samuti sünnivad läbi Püha Vaimu.

Jeesuski ei saatnud oma jüngreid ja järgijaid maailma keskele enne kui need olid saanud ristitud Püha Vaimuga. On selge, et Ta jüngrid olid puhtad südameilt. Neil oli usku, et tervendada haigeid ja ajada välja kurje vaime. Neil oli Issanda Sõna ja nad olid juba kuulutanud Kristusest, võites seeläbi uusi inimesi Jumalale. Nad olid tunnistajaiks Tema ülestõusmisele. Mida enamat nad oleksid veel võinud tahta? Nad olid valmis surema Jeesuse eest! Kas nende armastusest poleks olnud siis küll, et saata neid maailma keskele tegemaks Tema tööd?

Armsad, ühestki neist asjust polnud küllalt ja ilmselgelt oli olemas midagi enamat! "....vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni." (Apostlite teod 1:8)

Igatsed sa tegelikult ka Püha Vaimu järele? Tahaksid sa, et Ta langeks su üle ja ristiks sind oma tulega? Selleks pead sa olema veendunud, et see kõik on ka sinu jaoks. Sa pead jõudma punkti, kus sa mõistad, et sa pole mitte keegi, sul pole mitte midagi ja sa ei suuda teha mitte midagi ilma Püha Vaimu väe -ja juhtimiseta.

Sa pead teadma, et Ta endiselt langeb usklike peale, neid ristides ja nende ihusid iseenesele võites. "Aga Peetrus ütles neile: "Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andekssaamiseks, ning siis te saate Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ning kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal, meie Issand, enese juurde kutsub." (Apostlite teod 2:38-39)

Igal päeval ja hetkel saavad suured hulgad ristitud Püha Vaimuga. Nad on kuulnud seda tõotust kas Piiblist või kellegi poolt jutlustatuna, mistõttu nad on hüüdnud Jumala poole ja kuulutanud selle tõotuse ka enese omaks, saades seeläbi ristitud.

See ristimine on eriliselt mõeldud just nende jaoks, kes elavad viimseil päevil. "Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale...ma valan neil päevil välja oma Vaimust..." (Apostlite teod 2:17-18). Ta on olemas just sinu jaoks, et Temalt paluda: "...kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!" (Luuka 11:13)

Jumal tahab, et sa elaksid ja käiksid Vaimus. Sa ei peaks jooksma mitte kellegi teise juurde selleks, et saada oma vajadused rahuldatud. Sind on kutsutud rääkima välja Jumala Sõna nõnda nagu Vaim sind juhib seda tegema ja asetama oma käsi haigete peale ning ajama välja deemoneid nõnda nagu apostlidki seda tegid. Meid kõiki on kutsutud olema tunnistajad, kes on täis Püha Vaimu ja väge.