SÕNUMIST ÜKSI EI PIISA - Jim Cymbala

Jüngrid olid indu täis, et alustada evangeliseerimisega, kuid Jeesus oli andnud neile juhise: „Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!” (Luuka 24:49) Jeesus teadis paremini kui Ta jüngrid, et selle töö tegemiseks läheb tarvis enamat kui vaid terast mõistust, inimlikku intellekti või isegi siirast südant. Nii et nad kuuletusid Jeesusele ja ootasid seal ülemises toas palvetades, lauldes ja kiites Jumalat.
„Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida. (Apostlite teod 2:1-4). Jumala Vaim sai välja valatud just nii nagu Jeesus oli tõotanud. See, mida prohvet Joel oli ette kuulutanud, see ka sündis. „Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale ja teie pojad ja teie tütred ennustavad ja teie noored näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid.“ (Apostlite teod 2:17). See tähendas, et üks uus võimekus oli saadaval. „Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle.“ (Apostlite teod 1:8). Seda võimast väge taevast läks tarvis selleks, et ehitada Kristuse kuningriiki siin maa peal. 
Olid need jüngrid siirad Jeesusesse uskujad, kui nad Jeruusalemmas ootasid? Olid. Oli neil õige õpetus? Oli. Oleksid nad saanud minna välja ja kuulutada ilma Püha Vaimuta? Olen kindel, et nad tahtsid seda teha, kuid Jeesus teadis, et nad pole selleks veel valmis. Ta tundis hingevaenlase väge, mida nad oleks kohanud, heitumust ja vastuseisu. Kui Püha Vaimu vägi oli juba tookord vajalik, ons’ midagi teisiti tänapäeval? Kas miski muu kui meis tegutsev Püha Vaimu vägi, suudaks lammutada uskmatuse müüre ja murda läbi patusest käitumisest, kui kuulutame evangeeliumi?
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.