PÜHA VAIM VÕETAKSE VASTU USU KAUDU

„Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite Vaimu Seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu.“ (Galaatlastele 3:2). Kallid Jumala pühad, see salm peaks küll sütitama teie usu, et omakorda selle kaudu haarata kinni Jumala võrratutest tõotustest. „Aga ta palugu usus, ilma kahtlemata, sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt.“ (Jakoobuse 1:6-7)

Oled sa palunud Jumalalt seda andi? Oled sa otsinud Püha Vaimu? Oled sa pidevalt koputanud? „Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!" (Luuka 11:13). Lihtsalt palu ja sa saad! Palu oma Taevast Isa, et Ta ristiks sind Püha Vaimuga ja Ta lubab seda sulle.

Tänapäeva maailmas näeme me vaenlast vabalt ringi möllamas. Ta on valla päästnud kõik oma väed ja võimsuse ning leegionite viisi kurje vaime on rünnakul selle nimel, et õhutada viimast tüli maa ja taeva vahel. Kuid Saatan ei saa teha midagi õiglasele, Püha Vaimuga täidetud Jumala lapsele, kes elab usus ja sõnakuulelikkuses. Näita mulle üht tõeliselt Püha Vaimuga täidetud kristlast ja ma näitan sulle üht, kes paneb kogu põrguväed põgenema!

Jumal, saada oma Püha Vaim! Lange me üle! Risti meid võimsalt ja saada meid lammutama saatanlikke kõrgistusi kompromissitu usuga, et vaenlane ei jää püsima meie päevil.

Apostel Paulus ütles: „Ma tahan öelda: Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.“ (Galaatlastele 5:16). Samuti ütles ta: „Kui me elame Vaimus, siis käigem ka Vaimus!“ (Galaatlastele 5:16). Kristlastena oleme me seda fraasi „Käige Vaimus!“ kuulnud läbi oma elu. Paljud usklikud väidavad, et nad käivad Vaimus, kuid samas ei oska seda kuidagi lahti seletada, mida see tegelikult tähendab?! Luba mul küsida: Kas sina elad ja käid Vaimus? Ja mida see sinu jaoks tähendab?

Mina usun, et „Vaimus käimist“ saab seletada ühe lausega: Vaimus käimine tähendab lihtsalt seda, et sa lased Pühal Vaimul korda saata kõike, milleks Jumal Teda läkitas. Samas aga usun ma ka seda, et sa ei saa lasta Püha Vaimul teha oma tööd enne kuni sa ei mõista, milleks ja miks Jumal Ta läkitas?

Jumal saatis Püha Vaimu siia maa peale selleks, et täita vaid üht (ja tõesti ainult üht) igavikulist eesmärki! Ja senikaua, kuni me ei mõista Tema eesmärki ja tööd oma eludes, võime me eksida kahes järgnevas: Esiteks lepime me Tema vähesema tööga oma eludes – võttes vastu vaid paar vaimuandi näiteks – arvates ekslikult, et see ongi kõik, mis Tal meile pakkuda on! Seda tehes jääme me aga ilma Tema igavikulistest eesmärkidest lähtuvast võrratust tööst, mida Ta tahab meie elus korda saata. Teiseks võime me aga kustutada Vaimu enese sees, ignoreerides Teda täielikult ja uskudes, et Ta on midagi väga müstilist, kes pole iialgi mõistetav ja keda tuleb võtta vaid usu kaudu.

Püha Vaim on tulnud elama sinu ja minu sisse, et kinnitada, pühitseda, anda väge ja valmistada meid ette. Ta on saadetud siia maailma selleks, et valmistada meid kui pruuti Kristusega ühte liitmiseks.

1Moosese 24 peatükist võime me leida Vana Testamendi näite taolisest usklike ja Püha Vaimu vahelisest suhtest. Aabraham saatis oma vanima sulase Elieser’i otsima pruuti oma pojale Iisakile. Elieser’i nimi tähendab „võimas jumalik abimees“, mis viitab ka Püha Vaimu loomusele. Ja nõnda sama kindlalt nagu Elieser tuli Rebekaga tagasi, et esitleda teda kui pruuti Iisakile, nõnda samuti viib ka Püha Vaim pruudi Jeesusele Kristusele.

Jumal oli valinud Rebeka pruudiks Iisakile ja Ta juhtis Elieser’i otse tema juurde. Kogu selle sulase tähelepanu ja eesmärk olid koondunud vaid ühele asjale: tuua Rebeka Iisaki juurde – pannes teda maha jätma kõik, mis tal oli ja liites teda ühte Iisakiga. Rebeka vanemad ütlesid Elieserile: "Issandalt on see asi alguse saanud...võta tema ja mine! Saagu ta naiseks su isanda pojale, nõnda nagu Issand on öelnud!" (1Moosese 24:50-51)

Nõnda on ka sinu ja minuga! Jumal on valinud meid olemaks Kristuse pruut. Meie pääste – asjaolu, et meid on valitud Kristuse jaoks – on sündinud Jumalast. Ja Ta saatis Püha Vaimu, et juhtida meid Kristuse juurde, mistõttu kui me usaldame Püha Vaimu, siis ta võtab meid ja juhib ka turvaliselt koju Kristuse igavese pruudina.