UUS TEMPLI PREESTERKOND

Palun loe hoolikalt läbi Hesekieli 44:15-16. Heebrea nimi Saadok tähendab “õige või õiglane”. Hesekiel viitab mehele nimega Saadok, kes teenis Taaveti valitsemise ajal preestrina. See õiglane mees ei kaldunud oma ustavusest kõrvale Taaveti ega Issanda ees. Ta seisis ustavalt kuninga ja Issanda Sõna eest, minnes läbi rasketest ja kergetest aegadest. Saadok jäi alati Taavetile ustavaks, sest ta teadis, et kuningas oli Issanda poolt võitud.

Kuna Saadok jäi kõige keskel ustavaks, siis hakkas tema teenimine väljapaistvalt esindama ustavust Issandale. Tõepoolest, Saadok oli peamine näide Jumala teenrist – eraldatud sellest maailmast, eraldanud end Issandale, pidevalt kuuldes taevast. Selline Jumala teenija tunneb ära, et tema peamine töö on palve: iga päev Jumala otsimine, pidevalt Püha Vaimuga suhtlemine ja Jeesuse teenimine.

Uued templi preestrid on ustavad, seistes Issande ees enne kui nad seisavad koguduse ees. Nad veedavad hinnalisi tunde Issanda lähedalolus, kuni nad on läbiligunenud nende hinge põletatud sõnumist. Ja kui nad väljuvad Jumala lähedusest, siis on nad võimelised rääkima otse inimeste südametesse. Nende sõnum jõuab sinna, kus lambad elavad, kuna see on tulnud otse Jumala trooni eest.

Issand ütleb Saadoki preesterkonna kohta: “Need teenijad sisenevad minu pühamusse ja seisavad minu ees. Nad tulevad minu laua ligi ja teenivad mind. Ja nemad toimetavad minu teenistust. Ma juhin ja juhatan neid ja ma annan neile oma inimeste jaoks oma sõna”.

Uues, viimaste päevade pühamus, teab Saadoki preesterkond, et nende põhiline töö on Issandat teenida. See teenimine hõlmab endas igatühte, kes Jeesust armastab ja kes tahab õigsuses käia. Tõepoolest, me näeme “usklike preesterkonda”, kellest kogu Uus Testament kajab. Johannes ütleb: “Kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma Isale” (Ilmutuse 1:6). Peetrus kirjutab: “Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu” (1 Peetruse 2:5).

Sul pole võib olla ühestki kogudusest ette näidata konkreetseid teenimiskogemusi. Sa pole võib olla kunagi seminaris käinud. Sa pole võib olla kunagi jutlustanud. Aga sa oled samamoodi kutsutud ja ordineeritud teenima Saadoki preesterkonnas nagu seda on isegi kõige tuntum jutlustaja või evangelist. Mõlemad Testamendid teevad selle väga selgeks: Kõik meist on kutsutud preestri ametisse ja täitma preestri kohustusi.

Sa võib olla mõtled, et kuidas sa seda teha võiksid? Sa teed seda peamiselt Issandat teenides. Sa pakud talle oma ohvriande – palve ohvrit, teenides teda, andes talle üle kogu oma südame, hinge, mõistuse ja jõu. Ta on kutsunud sind olema osa tema kuninglikust preesterkonnast. Seega, sa pead teenima teisi ainult peale seda, kui sa oled esmalt teda teeninud. See tähendab, et sa ei lähe Jumala kotta iga nädal tühja ja kuivana, lootes, et mõni jutlustaja sõnum sind jälle tuliseks teeks. Ei, sa pead tulema, olles ettevalmistatud teenima Issandat kiitust täis südamega.