VÄGIVALLA SALADUS

Oma kirjas Tessaloonika kristlastele, räägib Paulus tuleviku sündmusest, nimetades seda „Issanda päevaks“. Ta kirjutab: „Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt -, otsekui Issanda päev oleks juba käes. Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene, hukatuse poeg.“ (2 Tessalooniklastele 2:1-3).

Usun, et Paulus räägib Kristuse teisest tulekust ja viitab, et Ta ei tule tagasi enne, kui kaks asja on juhtunud:
  1. Suur usust taganemine. Paljud, kes tundsid kord Jumalat, langevad ära evangeeliumi tõest, mida kord teadsid. 
  2. Antikristus, hukatuse poeg, tuleb ilmsiks. 
„Langemine“ on juba aset leidmas. Paljude tänapäeva usklike, aga ka viimase paarikümne aasta kristlaste armastus Jumala vastu on jahenenud. Sellest lähtuvalt keskendun Pauluse teisele viitele, mille kohaselt Issanda päev ei tule enne, kui on ilmunud „seadusevastane inimene, hukatuse poeg“. Kas Paulus ütleb sellega, et Kristus ei tule tagasi enne, kui Antikristus on saanud maailma valitsejana troonile ning me kõik teame, kes ta on? Ma ei usu. Paulus teadis, et Kristus võib naaseda igal hetkel ja ka Jeesus ise ütles, et Ta tuleb ajal, mil’ Teda kõige vähem oodatakse…vaid silmapilgu jooksul.

Kuid me leiame tähenduse Pauluse sõnale „ilmnema“ hoopis muul moel. Kreekakeelne tähendus sellele on „paljastatud“. Usun, et Paulus ütleb: „Jeesus ei tule enne, kui Antikristuse täis plaan ja kavatsused on paljastatud ja kogudus sellest teadlik.“ Antikristuse plaan on juba paljastatud Piiblis. Paulus kuulutab: „Vägivalla saladus on juba toimimas.“ (2 Tessalooniklastele 2:7). Ta ütleb, et patu salajane vorm, mis juba toimib, juhatab sisse ka Antikristuse. Nähtavasti langeb vägivalla vaim kogu langenud inimkonna üle nii võimsalt, et rebib inimeste südameid ja hukatuse poeg tõuseb kiirelt võimule. Samas aga on „vägivalla saladusel“ ka teine tähendus. See lähtub kreekakeelsest juurest ja tähendab „vaikset algatust“. Paulus räägib Antikristuse kultuse vaiksest algatusest – vaevu märgatavast deemonlikust mõjust, mida ta nägi toimimas omal ajalgi.

Juba praegu on see salapärane vaim töötamas täie petliku väega, valmistades masse võtma vastu hukatuse poega. Tuhandetele inimestele tehakse vaikselt ja salaja igapäevast ajupesu, et langeda selle võrku. Ja kogu see saatanlik kaadervärk toimib nii kiiresti ja efektiivselt, et hukatuse poeg võib tulla võimule juba iga kell lähitulevikus.