OMADES TÄIUSLIKKU SÜDANT

Teadsid sa, et Issanda ees on võimalik elada täiusliku südamega? Kui sa januned Jeesuse järele, siis sa võib-olla et juba püüadki – kogu südamest – kuuletuda sellele Issanda käsule.

Tahan julgustada sind ja öelda, et: see on võimalik, sest muidu poleks Jumal meile seda kutset esitanud. Täiusliku südame omamine on olnud osa usuelust alates ajast, mil Jumal esmakordselt Aabrahamiga rääkis: „Mina olen kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga.“ (1Moosese 17:1)

Vanas Testamendis võime näha teatud inimeste kordaminekuid. Taavet näiteks otsustas oma südames kuuletuda Jumala korraldusele olla täiuslik. Ta ütles: „Ma mõtlen käia laitmatut teed...Ma tahan vaga südamega käia oma kojas!“ (Psalmid 101:2)

Selleks, et saada aimu laitmatuse ehk siis täiuslikkuse mõistest, peame me esmalt mõistma, et see ei tähenda patuta ja eksimatut olemisviisi. Ei. Jumala silmis tähendab täiuslikkus hoopis midagi muud! See tähendab täiust ja küpsust.

Heebrea –ja kreekakeelsed tähendused sõnale „täiuslikkus“ viitavad ka sirgeseljalisusele, aususele, ilma plekita –ja laiguta olekule, täielikule kuulelikkusele. See tähendab „viia lõpule see, mis kord alustatud ja teha seda täielisel viisi.“ John Wesley nimetas täiuslikkuse mõistet „pidevaks sõnakuulelikkuseks“. Mis tähendab seda, et täiuslik süda on vastuvõtlik; süda, mis reageerib kiiresti ja täielikult kõigile Jumala märguannetele, sosinatele ja hoiatustele. Taoline süda ütleb igal ajal: „Räägi Issand, sest su sulane kuulab sind. Näita mulle teed, mida mööda minna ja ma lähen.“

Täiuslik süda hüüab ühes Taavetiga: „Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu muremõtted! Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!“ (Psalmid 139:23-24)

Jumal tõepoolest uurib me südameid. Ütles Ta ju Jeremijalegi, et: „Mina, Jehoova, uurin südant.“ (Jeremija 17:10). Heebreakeelne tähendus sellele sõnale on: „Ma tungin läbi; ma uurin põhjalikult.“

Täiuslik süda igatseb, et Püha Vaim tuleks ja leiaks üles selle seesmise inimese ja paistaks oma valgusega kõigi varjatud osade peale. Seda selleks, et avastada, paljastada ja juurida välja kõik see, mis pole Kristuse sarnane. Teha oma töö nende sees, kes peidavad varjatud pattu, kuid kes ei taha jõuda patu tunnetusele ega saada läbikatsutud.

Täiuslik süda igatseb enama järele kui vaid turvatunne või mõne patu varjamine. See igatseb olla alati Jumala ligiolus ja püsida Tema osaduses. Osadus tähendab rääkida oma Issandaga, jagada üht kallist olemist Temaga, otsides Tema palet ja kogedes Tema ligiolu.

Issanda poolsed südamete uuringud pole mitte kättemaksuhimulised, vaid vabastavad. Tema eesmärgiks pole tabada meid patuteolt ja meid hukka mõista, vaid valmistada meid ette tulemaks Tema ligiollu puhaste puhastatud astjatena. „Kes tohib seista Ta pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt...Tema saab õnnistuse Jehoovalt!“ (Psalmid 24:3-5)