KÄIES KOOS JUMALAGA

„Usus võeti ära Eenok“ (Heebrealastale 11:5).

See on üks imeline tõde, mis peaaegu et ületab kogu me mõistuse. Kogu Eenoki usk oli koondunud vaid tema südame suurima igatsuse ümber – olla koos Jumalaga. Ta ei suutnud enam jääda vaid eesriide taha – ta lihtsalt pidi nägema Jumalat – mistõttu vastuseks tema usule Jumal võttis ta ära.

Meie vennal Eenokil polnud ei Piiblit, lauluraamatut, ühtki õpetajat, Püha Vaimu ligiolu ega pooleks rebenenud altari eesriiet, mis oleks võimaldanud talle ligipääsu kõige pühamasse paika. Aga sellest hoolimata tundis ta Jumalat!

„Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad.“ (Heebrealastele 11:6). Kuidas me teame, et Eenok uskus Jumalat tasustavat usku? Aga seeläbi, et see on ainukene usk, mis on Jumalale meelepärane ja me teame, et ta oli Jumalale meelepärane! Jumal on tasuja. Ehk siis keegi, kes tasub rikkalikult ustavuse eest. Aga kuidas Ta seda teeb?

Jumala uskumisele ja Temaga ustavalt koos käimisele järgneb kolm tasu:
  1. Esimene tasu on Jumala kontroll me elude üle. Inimene, kes hülgab Jumala, väljub ka kontrolli alt, kui Saatan sisse astub ja olukorrad üle võtab. Kui aga inimene vaid armuks Jeesusesse, elades ja käies koos Temaga! Siis Jumal näitaks talle üsna pea, et Saatanal pole mingit meelevalda ta üle ja Kristus saaks valitseda ta elus. 
  2. Teine tasu, mis usu eest järgneb, on „puhas tuli“. Käies koos Jumalaga, tasustatakse meid valguse, juhatuse, tunnetuse ja ilmutusega – ühe kindla „teadmisega“, mille Jumal meile annab. 
  3. Kolmas tasu usus käimise eest on kaitse kõigi meie vaenlaste eest. „Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu.“ (Jesaja 54:17). Algses heebrea keeles kõlab see salm järgnevalt: „Mitte ükski plaan, hävitusrelv ega saatanlik kahurvägi ei saa sind tõugata ega lükata ega sõita sust’ üle, sest Jumal tegeleb sellega ise.“