TÕELINE JUMALA SULANE

Kui prohvet Jesaja kuulutas ette Kristuse ja Tema kuningriigi tulekut, tõi ta ka välja, millised Kristuse tõelised sulased olema peavad. Seda tehes defineeris ta meie viimsete aegade teenistuse, otsekui öeldes: „Ma tahan, et teaksite, milline on tõelise Jumala rahva tunnus; nende, kes saavad teenima ja kuulutama just vahetult enne Rahukuninga saabumist ja Tema valitsusajal!“ Jesaja alustas järgmiste sõnadega: „Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus.“ (Jesaja 32:1). Ja lisas siis: „Siis on igaüks neist otsekui pelgupaik tuule või ulualune vihmahoo eest, otsekui veeojad põuases paigas, otsekui võimsa kalju vari märga igatseval maal.“ (Jes.32:2)

Minu jaoks on selge, et Jesaja räägib Kristusest, andes ühtlasi ka mõista, et tõeline Jumala sulane kuulutab Kristust ja kõike Temaga kaasnevat täiust! Pole kahtlustki, et selline usklik võtab isikliku aja olemaks koos vaid Jeesusega ja usaldab oma Jumalat, et too muudab tema hinge kui hästi kastetud aiaks. Ta elab täies kindluses ja tema vaim on täis rahu ja hingamist. Tolle tõelise Jumala sulase hinges ei mölla vähimadki patu-tormid. Hoopis vastupidi – ta usaldab täielikult Püha Vaimu, et Tema aitab tal suretada kõik oma patud ja ta vaim on vaba kui lind. Tal pole mingeid hirme ega muresid, kuna tema ja Issanda vahel on kõik selge. Tema südames heliseb üks laul, kuna ta tunneb rõõmu Kristusest! Veelgi enam – see sulane teab, et keegi ega miski ei saa talle kahju teha, kuna ta hoiab kinni Jumala tõotusest kaitsta ja hoida oma õigeid. Ükski relv, mis tõstetud tema vastu, ei toimi, sest Jumal ise tõuseb iga keele vastu, mis suunatud tema vastu. Jumal on ta kaitsjaks kõiges ja kõikjal!

Jesaja toob välja kaks tunnust, mis omased õigele Jumala sulasele. Esmalt tunnetuse and ja teiseks Jumala hääle selge eristamine: „Siis pole nägijate silmad suletud ja kuuljate kõrvad panevad tähele.“ (Jesaja 32:3). Näeme näidet selle kohta Jeesuse esimeses kohtumises Naatanaeliga. Nähes Naatanaeli tulemas enese suunas, hüüdis Ta: „Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.” (Johannese 1:47). Ehk teisisõnu: „Vaadake, vennad! Siit tuleb mees, kes pole silmakirjalik. Temas pole mingit pettust ega ebamoraalsust, vaid ta on üks ehe ja puhas astja!“