ILMUTUS JEESUSE VÄEST

Apostel Paulus palvetas Efesose koguduse eest: „Et te teaksite, … milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul.“ (Efeslastele 1:18-19). Paulus ütles sellega järgmist: „Ilmutagu Jumal teile mitte vaid Kristuse minevikus olnud suurust, aga ka Tema tänase päeva suurust.“
Tänapäeva kogudusel on suur aukarus Jeesuse ees, kes kord maa peal elas – galilealane, Maarja poeg, õpetaja ja imede kordasaatja. Me ei väsi kunagi kuulmast ega rääkimast Jeesuse Kristuse, naatsaretlase, suurusest ja vägevusest. Meile meeldib meelde tuletada olukordi, kus Jeesus ajas välja deemoneid ja seisis vankumatuna vastu kõigile kiusatustele. Ta avas pimedate silmad ja kurtide kõrvad, pani jalutud hüppama, taastas kuivanud käed ja tervendas pidalitõbiseid. Ta muutis vee veiniks, toitis vaid mõne leiva ja kalaga suuri masse ning äratas rohkem kui korra surnuid ellu.
Ometi hakkasid kristlased mingi hetk piirama meie suure ja imesid kordasaatva Päästja vägevust. Kogudus töötas välja teoloogia, mille kohaselt Kristus muutus vaid vaimseks, mitte aga loomulikuks kujuks. Seetõttu ei tunne me Teda enam sageli oma igapäevaelu Issandana - oma kodu, laste, abielu ja tööde Jumalana. 
Paulus ütles, et me vajame ilmutust ülestõusnud Jeesuse väest. Temast, kes istub Jumala paremal käel ja kellele on antud kogu meelevald nii taevas kui ka maa peal. Jumal alistas Ta jalge alla kõik (vt Efeslastele 1:22). Lugedes seda salmi, õhutas Püha Vaim mu sees üles ühe võimsa tõe: „Jeesus pole kunagi olnud võimsam kui just praegu.“ Veelgi enam – Pauluse kohaselt on Ta asetatud „kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul.“ (Efeslastele 1:21)