TEMAS ME ELAME, LIIGUME JA OLEME

Paulus ütles: „Sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme...“ (Apostlite teod 17:28). Jumala mehed ja naised elavad väga väikeses ringis – kogu nende elu ja teod ja kogu olemus taandub vaid sellele, mis on oluline Kristuse jaoks.

Selleks, et pidada oluliseks vaid Kristust, on tarvis pidevaid Püha Vaimu ilmutusi. Sest kui Püha Vaim teab Jumala mõtteid ja tunneb Tema olemuse kõige sügavamat tuuma ning kui Ta tõesti on see elava vee allikas, mis pidevalt voolab, siis see voolav vesi peab olema jätkuvaks ning lõppematuks ilmutuseks Kristusest. Ta ootab iga Issanda sulase järele, kes tasaduses ja usus on valmis ootama oma Issandat, uskudes, et Püha Vaim ilmutab talle Jumala meelt ja mõtteid.

Me vajame Tema muutumatut Sõna – tõelist ja elavat ilmutust. Saamuel sai sellise sõna Jumalalt ja kogu Iisrael teadis seda. Kui Saamuel rääkis, siis vaatamata kõigile teistelegi sõnavõtjatele, oli just tema kõne see, mis jõudis kohale ja sellest ei läinud sõnagi kaotsi.

Suurel hulgal inimesi püüab tänapäeval läbi murda kõikvõimalikest häältest, et kuulda selget sõna Jumalalt. Jumala armsad on koormatud kõikvõimalikest häältest, mille keskel nad saavad osa vaid üksikutest tõe ivadest. Ainuüksi Kristus on valgus! Kogu maailm on mattunud pimedusse ja ainuüksi valgus saab hajutada selle pimeduse. Võib-olla elad sinagi hetkel keset pimedust.

Peetrus ütles: „Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.“ (2 Peetruse 1:19). Paulus ütles: „Sest see, kes ütles: "Pimedusest paistku valgus!", on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.“ (2 Korintlastele 4:6). Johannes ütles: „...ning tema [Saatana] kuningriik mattus pimedusse ning nad närisid oma keelt valu pärast...“ (Ilmutuse 16:10)

Sinu head teod ei hajuta seda pimedust ning meie jutlused sotsiaalsetel teemadel ei murra sellest samuti läbi. Ka pole kasu sinu isiklikest kogemustest. Ma läheksin siinkohal isegi sammu võrra edasi, öeldes, et isegi pimeduse jõudude sidumine ei aita, kui sinust ei kiirga välja Kristuse valgust! Pimedus taganeb ainuüksi Jumala au valguses, mis omakorda peegeldub Jeesuse Kristuse palgelt! Seetõttu õppigem tundma Kristust oma salajases palvekambris. Me teenime ühte ja sama Jumalat ning oleme juhtud selle sama Püha Vaimu poolt kui kõik needki, kes on tundnud Kristust Tema täiuses.