EELIJA VAIM JA VÄGI

Vana Testament lõppeb selle imelise Malaki prohveteeringuga: „Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja tema pöörab vanemate südamed jälle laste poole ja laste südamed vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega.” (Malaki 3:23-24).

See prohveteering täitus üsnagi suurel määral Ristija Johannese teenistuse kaudu. Ingel ilmus Sakariasele unes ja kuulutas talle, et ta poeg Johannes saab pöörama paljusid Iisraelis Issanda poole ja et: „ ta ise käib tema eel Eelija vaimus ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse, et kujundada Issandale valmistatud rahvast.” (Luuka 1:17).

Kui Jeesus rääkis oma jüngritele Johannesest, ütles ta: „Ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema.“ (Matteuse 11:14). Ja lisas siis: „Kellel kõrvad on, see kuulgu!“ (Mt.11:15). Usun, et Jeesus tahtis, et jüngrid mõistaksid Johannese tuleku vaimset tähendust, nõnda nagu oli kuulutatud – et ta tuleb Eelija vaimus ja väes.

Johannes ise küll eitas seda, et ta on surnuist ülestõusnud Eelija, sest kui juudid temalt otse küsisid: „Kas sina oled Eelija?“, vastas ta: „Ei ole...Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.” (Joh.1:21-23). Seetõttu andiski Jeesus oma jüngritele mõista, et ainuüksi vaimulike silmade ja kõrvade abil on võimalik aru saada, et Ristija Johannese teenistus lähtus samast lättes kui prohvet Eelijagi oma.

Johannes kuulutas õigsust nii nagu Eelijagi, olles läkitatud äratama inimesi pöörduma kitsale ja sirgele pühaduse teele. Johannes, olles võitud sama kartmatu vaimu ja väega, mis valitses Eelijagi üle, müristas sõnakuulmatute, ahnete ja lõbujanuliste juutide vastu. Kristus pidi peagi ilmuma, mistõttu see võimas tõe kuulutaja tuli, et valmistada rahvast ette Issanda tulekuks. See kõrbe-prohvet oli läkitatud pöörama inimeste südameid, mis kõige otsesemas mõttes tähendab meeleparandust.

Johannes kuulutas meeleparandusest, südame puhtusest, õigsusest ja praktilisest pühast elust, mille kõigega käis kaasas avalik pattude ülestunnistamine.

Usun, et prohvet Malaki (nii nagu kõik teisedki Vana Testamendi prohvetid) räägib ühest hulgast pühadest inimestest, kes tõusevad esile vahetult enne Kristuse teist tagasitulekut. Ja nad kuulutavad selle sama vaimu ja väega, mis hingas nii Eelija kui Ristija Johannesegi üle.

See lõpuaegade kamp usklikke elustab taaskord prohvet Jesaja hüüu: „Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält otsekui pasun! Tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud! (Jesaja 58:1).