ARAABIASSE

Kui ma püüan olla meelepärane inimestele, et saa ma olla Kristuse teener. Kui minu motivatsiooniks on vaid teiste heakskiit – kui see on minu meelsus, mis mõjutab ka minu elamise viisi – tekkib lõhe minu prioriteetides ja ma saan alati pingutama selle nimel, et olla meelepärane kõigile teistele aga mitte Jeesusele.

Mõni aasta peale Pauluse pöördumist läks ta kogudusse Jeruusalemmas, et liituda sealsete jüngritega, aga: „...kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger.“ (Apostlite teod 9:26)

Apostlid teadsid Pauluse mainet tagakiusajana. „Kuid Juudamaa kogudustele, kes on Kristuses, jäin ma palge poolest tundmatuks. Nad ainult kuulsid räägitavat: "See, kes meid enne taga kiusas, kuulutab nüüd selle usu evangeeliumi, mida ta varem püüdis hävitada." (Galaatlastele 1:22-23)

Barnabas oli see mees, kes aitas jüngritel saada üle hirmust Pauluse ees ja nad pakkusid talle osadust. Kuid Paulus otsustas paganate seas rändamise kasuks. Muide, ta oli üsnagi ettevaatlik kirjeldamaks oma kutsumist, väites, et ta on „apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes Tema on üles äratanud surnuist.“ (Galaatlastele 1:1).

Ja siis ta lisas: „Sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt, sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu...ja ma ei hakanud arutlema liha ja verega.“ (Galaatlastele 1:11-12, 16)

See, mida Paulus ütleb siin, puudutab kõiki, kes igatsevad omada Kristuse meelsust: „Ma ei pidanud lugema raamatuid või laenama mõne inimese meetodeid selleks, et saada seda, mis mul nüüd on. Ma sain oma sõnumi, oma teenistuse ja võidmise oma põlvedel olles.“ Galaatlastele 1:17 toob Paulus välja järgneva: „Vaid läksin Araabiasse.“ Ehk teisisõnu ütleb ta: „Ma ei saanud oma ilmutust Kristusest pühade seas Jeruusalemmas. Selle asemel läksin ma hoopis Araabiasse, kõrbe, et saada ilmutust Kristusest. Ma veetsin väga väärtusliku aja seal, tühjendades end iseendast, kuuldes ja saades õpetatud Püha Vaimu poolt.“

Paulus ei olnud mingi ülbe, ennast-täis, ringi uitav jutlustaja. Me teame, et tal oli teenija süda. Ta oli pannud maha kõik oma isiklikud ambitsioonid ja leidnud täieliku rahulduse Kristuses.

Kui sinu meeled ja mõtted on suunatud sellele, et olla meelepärane Kristusele, ei vaja saa enam kunagi inimeste heakskiitu ja aplause.