PATUGA FLIRTIMINE

Pahelised inimesed on alati olnud „ilma tõeta“, seda põlates, pilgates ja selle peal trampides. Nägin selle kohta hiljaaegu üht näidet New York Postis, kus üks autor kuulutas täie kindlusega: „Nüüd on teadus asendanud usu.“

Paulusele valmistasid alati suurimat muret need, kes olid tundnud tõe teed, tunnistades oma usku Kristusesse, aga jätkates samal ajal flirtimist patuga. Paulus kirjutas neist, kes ülekohtuga hoiavad kinni tõest – miski, mis ärritab Jumalat täiega. „Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu…Seepärast on Jumal nad andnud häbitute kirgede kätte…“ (Roomlastele 1:25-26). Teised, kes olid samuti oma iharate himude küüsis, pöördusid rahu leidmiseks valeõpetajate poole „kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi…Ja paljud järgivad neid nende kõlvatuses ning nende tõttu teotatakse tõe teed.“ (2 Peetruse 2:1-2). Kõik Pauluse sõnumid usust taganemise ja Antikristuse kohta olid suunatud just lihalikele kristlastele, mitte Rooma ebajumalakummardajatele, Kreeka paganatele või tundmatute paikade paganhõimudele. Pauluse kirjad kandsid endas olulist sõnumit just kogudusele ja need olid mõeldud ette lugemiseks just nimelt kogudustes olevatele usklikele!

Pauluse eesmärk oli kutsuda Jumala rahvast üles armastama tõde. Otsida seda, uurida seda ja kuuletuda sellele. Tema sõnumi põhituum oli: „Laske tõel juhtida end ja ärge pöörduge sellest kõrvale. Paluge, et Püha Vaim annaks teile silmi, millega näha; kõrvu, millega kuulda ja südant, millega armastada. Sest vastasel juhul avate end pettusele ja lõpetate vale uskumisega. Ja siis saab Saatan kaasata teid Antikristuse kummardamisse!“
Kui sa ei usu seda kõike, tuleta lihtsalt Piiblit meelde. Piiblis on öeldud, et vahetult enne Jeesuse tagasitulekut ujutab Saatan maailma üle sellise pettusega, et see ähvardab võimaluse korral pimestada isegi Jumala valituid. Vahet pole, kui kaua mõni kristlane on elanud koos Jeesusega – ta saab kogema kiusatusi, mille sarnaseid pole veel elu sees näinud. Isegi kõige tugevamad usklikud pannakse kahtlema Jumala ustavuses ja Tema Pühas Sõnas. „Sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik, eksitada ka valituid.“ (Matteuse 24:24).