VALI KÕIGE MADALAM KOHT

Luuka 14-peatükis võime lugeda, kuidas üks variseride ülem kutsus Jeesuse enese kotta „leiba võtma“. Samale söömaajale olid kutsutud mitmed teisedki variserid, kes nõnda nagu majaperemeeski, olid juhtideks kirjatundjaile.

 

Kui peremees külalised lauda palus, läks korraga suureks saginaks, sest kõik püüdsid saada parimaid kohti laua ääres. Piibel ütleb meile, et Jeesus „märkas, kuidas nad valisid aulisemaid istekohti.“ (Luuka 14:7) ja kus kogu selle olukorra näol oli tegu enese upitamise –ja vajadusega olla nähtud ning tunnustatud.

 

Kui Jeesus ise lauda istus, manitses Ta kogu toatäit Iisraeli religioosseid tippjuhte järgmiste sõnadega: „Kui keegi teid külla kutsub, siis ärge valige kõige aulisemat kohta. Sest juhul kui külla on kutsutud keegi teist veel tähtsam, võib küllakutsuja tulla ja paluda teil vabastada see koht tolle tähtsama jaoks. Teie aga peate häbiga istuma teise kohta.“

 

"...kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu viimasesse paika, et kui tuleb see, kes sinu on kutsunud, ja sulle ütleb: Sõber, tule siia lähemale! siis on sul au nende kõikide silmis, kes sinuga ühes lauas istuvad. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse." (Luuka 14:8-11)

 

Kristuse sõnad puudutavad kõiki Tema järgijaid. Samas, kui võtta arvesse „publikut“, kellele Jeesus seal variseride ülema kojas kõneles, võib siiski näha, et Jeesus viitas teatud tüüpi juhtidele. Neile, kes „armastavad teretusi turgudel ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti pidusöökidel...ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks!“ (Luuka 20:46-47)

 

Ehk lühidalt öeldes – Jeesus ütleb meile, et on olemas teatud naisi ja mehi, kes teevad häid tegusid vaid selleks, et teistele silma paista. Neile meeldib olla tähelepanu keskpunktis ja nad ei väsi kiitmast end. See puudutab nii jumalasulaseid kui tegelikult igat Jumala last.

 

Jeesus ütles: „Vali kõige viimane koht kojas!“ Mida täpselt Ta selle all silmas pidas? Me peaksime võtma seda konkreetset Issanda sõna väga tõsiselt. Ta kutsub meid, igat ühte meist, „lähemale ja kõrgemale“ õiglasesse ausse. See kutse „lähemale“, on kutse siseneda Jumala täiusesse. See on kutse omada suuremat lähedust Temaga ning samas muutuda veelgi kindlamaks, veendunumaks ja õiglasemaks Jumala hääleks siin maa peal.