KUS ON KÕIK JUMALAKARTLIKUD KARJASED?

Jumal ütles prohvet Jeremijale: „Nõnda nagu ei saa ära lugeda taeva väge ega mõõta mere liiva, nõnda rohkeks ma teen oma sulase Taaveti soo ja leviidid, kes mind teenivad.” (Jeremija 33:22). Ehk teisisõnu ütles Ta: „Ma annan sulle lepingulise tõotuse, et suurendan oma püha preesterkonda, kes karjatseks mu paljunevat karja.“

Sa võid nüüd mõelda: „Kus siis on kõik need jumalakartlikud karjased, keda Jumal meile tõotas? Kus nad teenivad? Tahad sa tõesti öelda, et võime leida nende kogudusi igas külas, linnas ja linnakeses? Maailmas pole isegi nii palju piiblikoole ja seminare, kelle abil täita seda imelist prohveteeringut! Pole kahtlustki, et Jumal toob esile mõned jumalakartlikud noored jumalasulased, aga kindlasti pole neid palju ja kindlasti elavad nad kusagil kaugel.“

Aga kuidas siis Jumal teeb seda? Vastus sellele leidub Ilmutuse raamatus: „Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma Isale.“ (Ilmutuse 1:5-6). Jumal on meist kõigist teinud oma preestrid! Igaüks, kes on pestud Jeesuse veres, on Tema kuningliku preesterkonna liige. Apostel Peetrus väljendab seda 1 Peetruse 2:5 samuti: „Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu.“ (1Peetruse 2:5). Jumal on kutsunud meid preestriteks, kes teenivad Teda.

On oluline mõista, et Jumala arusaam kirikust või kogudusest on hoopis erinev meie omast. Meie võtame kirikut kui inimeste teenimise paika. See on koht, kus kõik Jumala rahva vajadused – nii vaimsed, füüsilised kui emotsionaalsed – saavad rahuldatud. Loomulikult on see tähtis osa kiriku teenimistööst, kuid tuginedes Piiblile, algab tõelise koguduse teenimistöö Jeesuse Kristuse teenimisest. Seega on Tema arusaam kogudusest ükskõik, milline paik, kus teenitakse Teda.