HOITUD JUMALA VÄES

Peetrus ütles: „…keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma.“ (1 Peetruse 1:5). Näen selles salmis üht prohvetlikku sõnumit, mille läbi Jumal neil viimseil päevil taas oma rahvast oma väes hoiab ja kannab.

Kristus palus Jumalat oma jüngrite pärast: „Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist…“ (Johannese 17:12). Mitte jüngrid ei hoidnud end Jumala tahtes, vaid neid hoiti võimsa väe poolt, mis oli väljaspool neid endid. Ilma Kristuse hoidva väeta poleks nad päevagi hakkama saanud!

Millise väelise palve palus Kristus meie eest: „Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest.“ (Johannese 17:15)
Kreeka keeles omab sõna hoidma väga tähendusrikast väärtust. Tuginedes 1 Peetruse 1:5 lõigule, tähendab see:

• Sõjaväelise valve ülesseadmine.
• Sõjaväe garnisoni valvet, kaitset ja nende poolt ümbritsetud olemist.
• Kindluse rajamist koos täiskoosseisus sõjaväe –ja sõjatehnikaga.
• Vaenlase äratundmist juba eemalt ja kaitse pakkumist ohu eest.

Issand pole ainult meie kindel mäelinnust, aga Ta on ka valmis pannud täisvarustuses sõjaväe. Sõjaväelise valve ülesseadmine ühes sõdurite, hobuste ja kaarikutega, kes kõik valmis võitluseks ja kel kõigil tugev haistmisvõime, tabamaks kaugelt ära vaenlase lähenemise.

Jeesus palus: „Hoia neid kurja eest…“. Kreekakeelne tähendus siinsele hoidmisele on:

• Pääste kõigest halvast, kurjast, rängast, haigettegevast, alatust või õelast
• Pääste Saata enda ja kõige selle käest, mis rikutud või haiglane.

Seda kõike kokku pannes tundub see liiga hea, et olla tõsi. Oleme Jumal omad, keda kaitseb täisvarustuses vaimne armee, mis koosneb lugematust arvust hobustest, vankritest ja sõjameestest, kes on täiesti teadlikud igast vaenlase plaanist ja salanõust. Oleme täielikult kaitstud kõigi Saatana ja kogu universumi kurjuse vägede rünnakute eest. Ehk selgitab see siis ka oluliselt enam salmi: „Sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas.“ (1 Johannese 4:4).