ENAM KUI VAID ÕPETUS JA SÕNAD

Mina usun, et evangeeliumi peaksid saatma nii Püha Vaimu vägi kui selle ilmingud – võimsad imeteod, mis kinnitaksid evangeeliumi tõepärasust!

Paulus kuulutas julgelt: „Ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega.” (1Korintlastele 2:4). Kreekakeelne sõna viitab siin ”tõestusele”. Ehk Paulus ütles: „Ma kuulutan tõestatud evangeeliumi. Jumal ja Püha Vaim kindlustavad mu tagalat imede ja tunnustähtedega!“ Heebrea 2:4 ütleb, et Jumal tõepoolest kinnitas Pauluse kuulutustööd imede ja tunnustähtedega. „Kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste vägevate tegudega ning Püha Vaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi.”

Uue Testamendi usklikel oli vaid üks palve: „Et imed ja tunnustähed sünniksid Jumala püha sulase Jeesuse nime läbi.“ (Apostlite teod 4:30). Apostlid käisid kõikjal, kuulutades evangeeliumi kõige täiega. „…sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi.“ (Apostlite teod 2:43). „Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas…Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi.“ (Apostlite teod 5:12,14).

Siin aga on üks kõige kokkuvõtlikum salm, mis tõestab, et täiel määral kuulutatud evangeelium hõlmab endas ka imesid ja tunnustähti: ”Apostlid viibisid seal kauemat aega, kuulutades avalikult Issandat, kes andis tunnistust oma armusõnale ja laskis sündida nende käte läbi tunnustähti ja imetegusid.” (Apostlite 14:3). See salm ütleb, et apostlid viibisid seal pikka aega, kuulutades julgelt oma Issandas, kes kinnitas oma Sõna armu ja imede ning tunnustähtedega, mis sündisid apostlite käte läbi.

Jumala lõpuaegade kogudus läheb samuti välja, kuulutades kõikjal ning lastes Jumalal tegutseda iseendi läbi, kinnitades jagatavat Sõna imeliste tunnustähtedega. (Markuse 16:20). See on Jumala plaan meie suhtes. Lõpuaegade koguduse imed saavad olema ehedad, vaieldamatud ja ümberlükkamatud, kuid jäävad ometigi üsna varju. Küll aga tulevad nad igati esile tavaliste, pühade ja end Issandale eraldanud Jumala inimeste kaudu, kes omavad lähedast suhet Jeesusega. Need usklikud tõusevad oma salajastest palvekambritest – väike, ettevalmistunud armee täis usku ning igatsust teha ei midagi muud kui vaid Jumala tahet, tuues seeläbi au Tema nimele. Nad on võimsad ja kartmatud palves. Nad panevad kogu rahva avanema Jumala evangeeliumile ja Jumal saab kinnitama oma Sõna läbi nende võimsate tegude!