kolmapäev, 30. november 2011

HILINE VIHM!

„Aga sel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma kallale. Ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast.“ (Sakarja 12:9-10).

See Sakarja prohveteering räägib viimsete aegade Püha Vaimu erilisest väljavalamisest. Sarnasest väljavalamisest on ka juttu Joeli 3 peatükis ning ma usun, et see räägib nelipühast. Sest seal on kirjas: „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale.“ (Joel 3:1-2). See on just see, mis juhtus nelipüha päeval! Püha Vaim tulvas sisse kui vetevoog ja prohvetlik vaim täitis kogu ülemise toa Jeruusalemmas.

Sellest samas väljavalamisest sai alguse pidev Püha Vaimu kastmine, mis on kestnud läbi sajandite. Pea 2000 aastat on Jumal valanud oma Püha Vaimu kui kastet oma rahva üle, kastes ja kaitstes igapäevaselt oma kogudust. Jesaja viitab sellele järgmiselt: "Tore viinamägi, laulge sellest vastastikku!" Mina, Issand, olen selle valvur, ma kastan seda igal hetkel, ma valvan öösel ja päeval, et sellele kahju ei tehtaks.“ (Jesaja 27:2-3).

Neile kahele Vaimu väljavalamisele viidatakse kui esimesele (ehk endisele) vihmale ja viimasele (ehk hilisele) vihmale. „Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda et te armastate Issandat, oma Jumalat, ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli.“ (5Moosese 11:13-14).

Iisraelis valitsevad külvi –ja lõikusajad olid täiesti vastupidised meie omadele. Esimesed vihmad, mis niisutasid maad, kestsid oktoobrist detsembrini ja siis algas külviaeg. Viimased vihmaajad kasvatasid saaki ja kestsid märtsist aprillini, lõppedes vahetult enne lõikusaega.

On oluline mõista, et need kaks väljavalamist olid alati seotud lõikusega. Vaimu töö on alati keskendunud hingede saagile!

teisipäev, 29. november 2011

HIRMU JUUR

„…kui su kätes on süütegu, siis saada see kaugele
ja ära lase ülekohut jääda oma telkidesse -,
siis sa võiksid küll häbimärgita oma palge üles tõsta,
võiksid olla kindel ega tarvitseks karta.“ (Iiob 11:14-15)

Iga hirmu puhul on võimalik ajada jälge,
mis viib patu ja salajaste möödalaskmisteni,
mida inimene oma südames kannab.
See on inimese enda võimuses
loobuda neist kõigist,
kuid põlates ära Jumala rikkalikud armuannid,
Tema pikameelsuse ja kannatlikkuse,
jätkab ta oma kurjadel teedel,
lastes oma ellu seda,
mida ta teiste elus hukka mõistab,
saades käsuks iseendale.
Ta loodab Jumala erilisele meeleheale,
et pääseda Tema vihast ja karistusest,
kuid Jumal ei tee vahet inimeste vahel,
mõistes kõigi üle kohut ühtmoodi,
lubades au ja austust ning rahu neile,
kes jätavad oma kurjad teed.
Alles seejärel saab inimene tõsta oma laitmatu pale.
Olla kindel ja kartmatu
ning ilma ühegi hirmuta,
sest vaid seal, kus patt laiutab ukse ees,
tunneb inimene hirmu.

laupäev, 26. november 2011

TUNDES ISSANDA HÄÄLT!

Tänu rahva ja preesterkonna patususele lakkas Jumal kõnelemast Iisraeli rahvaga. Piiblis on öeldud: „Issanda sõna oli neil päevil haruldane, nägemused ei olnud sagedased.(1Saamueli 3:1). Ometigi, keset seda Sõna põuaaega, ilmus Jumal siiski noorele Saamuelile: „…hüüdis Issand Saamueli…Aga Saamuel ei tundnud veel Issandat ja Issanda sõna ei olnudtemale veel ilmutatud.“ (1Saamueli 3:4,7).

Saamuel oli kõigest 12-aastane ja kuigi pühendatud Jumalale, ei tundnud ta veel Issanda häält. Mistõttu Jumal ilmus tema voodiveerele ja kutsus teda kuuldavalt. Algul Saamuel arvas, et Eeli räägib temaga, kuna ta ei teadnud veel, et teda oli treenitud eristama hääli ja kuulma otse Jumalalt!

Jumal ei kõnelenud preester Eeliga, kes oli muutunud kurdiks Tema hääle suhtes! Muide, jääb mulje, et tegelikult oli olemas vaid üks prohvet, kes kuulis Jumalat – nimeta mees, kes hoiatas Eelit, et Jumal peagi ta hea käekäigu lõpetab (1Saamueli 2:27-36).

Jumala kuulmine eeldab palju enamat kui vaid üksi veedetud vaikset aega. See nõuab enamat kui vaid lihtsalt klauslit: „Kõnele Issand, su sulane kuuleb!“ Ei! Pole olemas ühtegi mudelit Jumala kuulmiseks ega ka 10 sammu, mida järgida. Enne, kui sina saad kuulda Jumalalt, peab Tema kõnetama sind. Kuid Tema kõnetab vaid neid, kes on valmistanud oma südame võtmaks kuulda!

Saamuelil polnud mingeid sügavaid teoloogilisi teadmisi Jumalast, kui Issand teda esmakordselt kõnetas. Kuid tal oli õrn, puhas ja pühendunud süda, mis oli avatud Jumalale. Seega, mis sa arvad, mida Jumal Saamuelile õpetas peale seda, kui Ta temaga esmakordselt kõneles? Issand ütles Saamuelile: „Ma saan mõistma kohut Eeli üle, kuna ta teadis oma poegade patususest, kuid ei teinud midagi nende peatamiseks! Neilt oleks tulnud võtta nende rüüd ja öelda: „Te ei tohiks minna püha paiga ligidalegi!“ Mistõttu Saamuel, ma tahan näidata sulle, milline on mu viha patu vastu minu kojas. Ma tahan näidata sulle, mida läheb tarvis selleks, et kuulda mu häält ja elada koos minuga.“ (vt.1Saamueli 3:11-14).

Pole ime, et Piibel räägib Saamueli kindlast kõnest, kuna ta oli kuulnud Jumala häält! Ta veetis palju aega koos Jumalaga, paludes ja otsides Tema palet ning Jumal rääkis temaga selgelt igal ajal.

Hetkel on inimesi, kes on treenitud kuulma Jumala häält. Need palvetavad Jumala pühad valavad oma südamed välja Tema ees ning Tema omakorda valab oma südame välja neile!

reede, 25. november 2011

VIIMSETE AEGADE KÄPUTÄIE SÜND

Prohvet Saamuel on näide viimsete aegade pühast käputäiest, mille moodustab usklike kogu, kes tõuseb vana ning mahakäinud koguduse varemeist.

Saamueli ema Hanna tõi oma poja ilmale tänu kibedatele pisaratele ja rohketele palvetele. „…ja olles hinges kibestunud, palvetas ta Issanda poole ja nuttis väga.“ (1Saamueli 1:10).

Püüdke seda pilti ette kujutada: Hanna viibis templis altari ees põlvitades kõik oma päevad, olles murtud ja haavatud tänu oma lastetusele. Ajal, mil tema nuttis, heitis ta abikaasa teine naine tema üle nalja ning mõnitas teda. „Ja teine naine,Peninna, solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna, sellepärast et Issand oli sulgenud ta lapsekoja.“ (1Saamueli 1:6).

Tuginedes sellele piiblilõigule, tahaksin tuua esile kolm olulist asja:

• Esiteks, see viimne käputäis, keda Saamuel esindab, sünnib läbi valu ja eestpalve.
• Teiseks, need kes paluvad ja janunevad Jumala südame järele, saavad kogema väljakutseid oma vastaste poolt.
• Ja kolmandaks, Jumala viimset käputäit ei mõisteta kunagi!

Pange tähele, mis juhtus Hannaga ajal, mil ta palvetas: „Ja kui ta nõnda Issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud,sest Hanna kõneles südames, üksnes ta huuled liikusid ja tahäält ei olnud kuulda; aga Eeli arvas, et ta oli joobnud. Ja Eeli ütles temale: "Kui kaua sa tahad olla joobnud? Lase enesest vein haihtuda!" (1 Saamueli 1:12-14). Eeli ja tema pojad esindavad hääbuvat korrumpeerunud kogudust, kes on hüljanud Issanda teed. Eeli oli nii lainelt ära ja nii surnud oma vaimus, et pidas Hannat joobnuks!

Kui Hanna palvetas, siis koges ta ühte meeletut valu, kandes koormana igatsust oma poja sünni järele. Kõik, mida ta teha suutis, oli vaid meeleheites oma huuli liigutada. Ta palus:"Vägede Issand, kui sa tõesti vaatad oma teenija viletsusele ja mõtled minule ega unusta oma teenijat, …siis ma annan tema Issandale kogu ta eluajaks…!" (1 Saamueli 1:11).

Siin on kaks olulist aspekti, mis iseloomustavat Jumala püha käputäit:

• Nad paluvad nagu Hanna. Nende koorem on raske ja nende süda on vaevatud tänu Jumala kojas valitsevale kurjusele.
• Nõnda nagu Hanna, pühendavad nemadki kõik oma elupäevad palvele.

Jumala tahab sind muuta selliseks. Ta tahab, et sa oleksid võimeline puudutama Teda ning kuulma Teda. Ta tahab anda sulle teenistuse, mis teenib neid, kes pöörduvad sinu poole oma koormate ja katsumustega. Ja kui sa nende eest palud, saab Tema Sõna ilmsiks!

neljapäev, 24. november 2011

JUMALA VÕIMAS ARMEE

Tänapäeva maailmas sünnib võimsaid ja imelisi asju – asju, mis ületavad kogu inimmõistuse. Asju, mis saavad mõjutama kogu maailma neil viimseil päevil.

Jumal on valmistamas väikest, kuid võimast kristlaste armeed, kelle näol on tegu kõige pühendunuma sõjaväega kogu maa peal. Jumal läkitab neid tegema suuri asju; Ta saab sulgema selle ajastu peatüki puhta, pühendunud ja kartmatu käputäiega.

Olen kogu oma elu kuulnud lugusid meie jumalakartlikest esiisadest, kes vihkasid pattu. Need mehed ja naised tundsid oma Jumala häält ning veetsid tunde, kui mitte päevi, paludes ja paastudes. Nad palusid lakkamata ja omasid väge ning võimet seista vastu nende ajal valitsenud ebamoraalsusele.

Need esivanemad on juba ammu läinud oma teed. Kuid Jumal on tõstmas esile üht teist sõjaväge ja seekord ei koosne Tema võitlejad ainuüksi hallipäistest vanadest Siioni isadest ja emadest. See uus armee saab koosnema nii uuematest kui staažikamatest usklikest, nii noortest kui vanadest – tavalistest kristlastest, kes on haaranud kinni Jumalast! Üks täiesti uus teenistus saab tungima esile!

Konfessioonidele tuginev kirikusüsteem tundub olevat surmasuus. Tal puudub peaaegu igasugune mõju sekulaarses ühiskonnas ning puudub ka Kristuse võimas vägi. Mõned süüdistavad mind selles, et olen pastoritega liiga „karm“. Kuid ma suhtlen väga paljude jumalakartlike pastoritega, kes kurvastavad nagu minagi kogu jumalariigis valitseva tagasilangemise üle. Ometigi on olemas veel ka üks väike käputäis jumalakartlikke pastoreid ja ma tänan Jumalat igaühe nende eest. Ometigi vastab faktina tõele seegi, et üha enam ja enam jumalariigi sulaseid põrutab allamäge kompromisside mäest.

Samas Piibel hoiatab meid, et me ei tunneks hirmu! Jumalal on plaan ja see on nüüd oma kuju võtmas. See kõik on selgelt kirjas peamiselt 1 Saamueli esimeses neljas peatükis.

Prohvet Saamuel on kui näide Jumala viimsete aegade käputäiest. Jumal valis ta välja keset kõige hullemaid aegu ning hoidis teda varjul kogu väljaõppe käigus, kuni saabus aeg tuua esile midagi uut. Jumal ütles Saamuelile: "Vaata, mina teen Iisraelis midagi, mis igaühel, kes sellest kuuleb, paneb mõlemad kõrvad kumisema.“ (1 Saamueli 3:11). Milles siis seisnes see miski, mis pidi hämmastama ja ehmatama kõiki, kes seda kuulsid? See oli Jumala kohtumõistmine tagasilangenud religioosse süsteemi üle ning uue ja püha käputäie koondamine, koolitamine ja võidmine.

See, mida Jumal tegi Saamueli päevil, seda teeb Ta iga põlvkonna keskel. Sest tõesti, iga põlvkonna seas on leidunud see väike käputäis palvetavaid inimesi, kes on Jumala südame järele.

kolmapäev, 23. november 2011

INIMENE EI ELA ÜKSIPÄINIS LEIVAST

Kui sa arvad, et sa oled liiga tavaline, et olla kasutatud Jumala poolt, siis pane hoolega tähele: Jumala lõpuaegade tööd ja tegemised ei saa sündima mitte läbi kuulsate evangelistide või pastorite! Seda seetõttu, et nemad üksi ei suudaks tulla toime Püha Vaimu suure liikumisega! Seepärast vajab Jumal igat koduperenaist, teismelist või vanurit ning kõiki teisi, kes Teda armastavad, et viia täide Jumala suured teod. See viimsete aegade pataljon saab koosnema kristlastest, kes pole toitunud ainuüksi leivast. Lubage ma selgitan.

Jumal ütles Moosesele: „…inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.“ (5Moosese 8:3). Leib viitab eluks vajalikele maistele asjadele: toit, elupaik, riided, töö, palk. Leib viitab ka kõigele elutoovale – asjadele, mida me vajame, kuid mis ei kujuta endast halba. Paljud kristlased aga elavad kahjuks siiski vaid maiste asjade nimel, elades seetõttu vaid üksipäini leivast! Jeesus õpetas meid paluma: „Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!“ (Matteuse 6:11). Kuid enne seda ütles Ta, et me peaksime paluma: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu!“ (Matteuse 6:10). Sellest lähtuvalt peaksime me esmalt keskenduma Jumala huvidele, paludes Tema tahte sündimist!

Millele sa oled mõelnud viimase kuue kuu jooksul, mis on haaranud kõiki su meeli ja mõtteid enam kui miski muu? Mis on nõudnud enamuse su ajast ja palvetest? On see olnud valdavalt seotud „leiva“ teemaga ehk siis isiklike vajadustega? Kui sa keskendud ainuüksi leivale, pole sul mingit elu! Sa elad kõrbes otsekui Iisraeli lapsed seda tegid. Nad ärkasid igal hommikul paludes leiva ehk siis oma isiklike vajaduste pärast. Iga päev 40 aastat järjest!

Mu armsad, see on igav ja tülgastav! Jumal ei soovinud, et Ta lapsed niimoodi elaksid. Selle asemel ütles ta iisraellastele läbi Moosese: „Te peaksite elama igast sõnast, mis lähtub mu suust! Jah ma lubasin, et annan teile leiva, kuid ärge piirduge ainuüksi sellega! Minge edasi! Ma olen ju rääkinud teile, et on olemas maa, mis voolab piima ja mett; kus on jõed ja puud ja metsad ning haljad aasad ja et ma olen valmistanud selle paiga teie jaoks!“

Jumal on tõstmas esile rahvast, kes on keskendunud Tema tahte täitmisele keset pimedat kesköö tundi! Nad on tüdinud elamast vaevu toimetuleku kõrbes. Kõik, mida nad igatsevad, on teada ja täita Jumala tahet. Iga liige sellest viimsete aegade pataljonist peab olema valmis ja ettevalmistunud südamega, sest Jumal on valmis päästma valla oma lõpuaegade suurima Püha Vaimu väljavalamise!

esmaspäev, 21. november 2011

TUNDES JUMALA MÕTTEID JA TAHET

„Viletsate igatsemist sa kuuled, Issand; sina kinnitad nende südant, su kõrv paneb neid tähele.“ (Psalmid 10:17).

Taavet toob selles salmis esile lihtsa, 3-sammulise kava, kuidas teada Jumala mõtteid ja tahet oma elu suhtes:

  1. Palu Jumalat
  2. Valmista oma süda ette, et kuulda Ta häält
  3. Ta annab sulle teada – Püha Vaim kõneleb sinuga.

Jumal on peagi valamas välja oma aulist karikat, mis täidetud suurima Püha Vaimu kogusega, mida maailm eales näinud on. Püha Vaimu tunnetus ja meeleparandus saavad langema su naabrite, töökaaslaste ja päästmata pereliikmete peale. Inimesed saavad kogema palju kannatusi, mistõttu nad pöörduvad oma surnud kogudustest nende poole, kes omavad elavat suhet Jumalaga. Nad püüavad meeleheitlikult leida kedagi, kelle süda on ettevalmistatud.

Jumal saab kasutama selles lõpuaegade töös sadu tuhandeid tavalisi sulaseid, kes teeniksid inimesi üks-ühele. Seega ma küsin su käest: oled sa valmistamas oma südant ette selleks tööks, mida Jumal tahab teha nii sinu sees kui sinu läbi? Tunnista Jumalale juba täna: „Issand, ma tahan, et mu elul oleks kaalu! Ma tean, et hetkel ma elan veel ainuüksi leivast kesk’ meeleheite kõrbe, aga ma tahan elada kõige täiega!“

Sukeldu Tema Sõna sügavustesse. Õpi otsima Tema ligiolu iga päev. Sinu südame ettevalmistuses peitub revolutsiooniline vägi! Sest läbi selle ettevalmistusaja leiad sa oma elule nii tähenduse kui täiuse. Sinu tunded ja isiksus saavad muutuma ja vägi vallandatakse sinu üle!

Kui Jumal näeb, et sa oled valmis, kingib Ta sulle ka võrratuid võimalusi teha Tema tööd. Sa ei pea isegi lahkuma kodust, sest Jumal kannab need vajadused otse su koduukse alla! Kõikvõimas Jumal, keda me teenime, on valmistamas oma rahvast just sel tunnil, et saata korda võimsaid tegusid. „Issand läheb välja nagu kangelane, ta õhutab võitlusindu otsekui sõjamees ta tõstab sõjakisa, hüüab valjusti, astub võidukalt oma vaenlaste vastu.“ (Jesaja 42:13).

Valmista oma süda ette, et kohtuda Temaga! Ole kui valmis sulane, kes varustatud ja ettevalmistunud Tema viimsete aegade võimsaks väljavalamiseks Siis Tema au muutub elavaks nii sinu sees kui sel viimsel tunnil!

reede, 18. november 2011

ENAM KUI VAID ÕPETUS JA SÕNAD

Mina usun, et evangeeliumi peaksid saatma nii Püha Vaimu vägi kui selle ilmingud – võimsad imeteod, mis kinnitaksid evangeeliumi tõepärasust!

Paulus kuulutas julgelt: „Ning mu kõne ja mu kuulutus ei püüdnud veenda tarkusega, vaid Vaimu ja väe osutamisega.” (1Korintlastele 2:4). Kreekakeelne sõna viitab siin ”tõestusele”. Ehk Paulus ütles: „Ma kuulutan tõestatud evangeeliumi. Jumal ja Püha Vaim kindlustavad mu tagalat imede ja tunnustähtedega!“ Heebrea 2:4 ütleb, et Jumal tõepoolest kinnitas Pauluse kuulutustööd imede ja tunnustähtedega. „Kusjuures Jumal ise on kinnitanud nende tunnistust tunnustähtede ja imedega, mitmesuguste vägevate tegudega ning Püha Vaimu andidega, mida ta jagas oma tahtmise järgi.”

Uue Testamendi usklikel oli vaid üks palve: „Et imed ja tunnustähed sünniksid Jumala püha sulase Jeesuse nime läbi.“ (Apostlite teod 4:30). Apostlid käisid kõikjal, kuulutades evangeeliumi kõige täiega. „…sest palju imetegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi.“ (Apostlite teod 2:43). „Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja imetegusid rahva seas…Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel hulgal nii mehi kui naisi.“ (Apostlite teod 5:12,14).

Siin aga on üks kõige kokkuvõtlikum salm, mis tõestab, et täiel määral kuulutatud evangeelium hõlmab endas ka imesid ja tunnustähti: ”Apostlid viibisid seal kauemat aega, kuulutades avalikult Issandat, kes andis tunnistust oma armusõnale ja laskis sündida nende käte läbi tunnustähti ja imetegusid.” (Apostlite 14:3). See salm ütleb, et apostlid viibisid seal pikka aega, kuulutades julgelt oma Issandas, kes kinnitas oma Sõna armu ja imede ning tunnustähtedega, mis sündisid apostlite käte läbi.

Jumala lõpuaegade kogudus läheb samuti välja, kuulutades kõikjal ning lastes Jumalal tegutseda iseendi läbi, kinnitades jagatavat Sõna imeliste tunnustähtedega. (Markuse 16:20). See on Jumala plaan meie suhtes. Lõpuaegade koguduse imed saavad olema ehedad, vaieldamatud ja ümberlükkamatud, kuid jäävad ometigi üsna varju. Küll aga tulevad nad igati esile tavaliste, pühade ja end Issandale eraldanud Jumala inimeste kaudu, kes omavad lähedast suhet Jeesusega. Need usklikud tõusevad oma salajastest palvekambritest – väike, ettevalmistunud armee täis usku ning igatsust teha ei midagi muud kui vaid Jumala tahet, tuues seeläbi au Tema nimele. Nad on võimsad ja kartmatud palves. Nad panevad kogu rahva avanema Jumala evangeeliumile ja Jumal saab kinnitama oma Sõna läbi nende võimsate tegude!

neljapäev, 17. november 2011

“LÕPUNI KUULUTATUD” EVANGEELIUM

Apostel Paulus ütles ma oma põlvkonnale: „Ma olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud.“ (Roomlastele 15:19). Ta kirjeldas seda „lõpuni kuulutatud“ evangeeliumi kui midagi palju enamat kui lihtsalt sõnu. See on sõnade ja tegude evangeelium! „Sest ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu sõna ja teoga.“ (Roomlastele 15:18). Paulus ütles seeläbi, et: „Paganad ei pöördunud Kristuse juurde ainuüksi minu kuulutuse tõttu, aga ka imeliste tegude tõttu, mis mu sõnu saatsid!“ „…tunnustähtede ja imetegude väe läbi, Jumala Vaimu väe läbi, nii et ma, alustades Jeruusalemmast ja liikudes ümberringi Illüüriani, olen Kristuse evangeeliumi kuulutamise lõpule viinud.“ (Roomlastele 15:19).

Kui Paulus oleks kuulutanud ja õpetanud ilma sellele järgnevate imede ja tunnustähtedeta, poleks tema sõnum omanud täit mõju. See poleks olnud lõpuni kuulutatud evangeelium! Ta ütles korintlastele: „Apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud kogu kannatlikkusega, nii tunnustähtede, imede kui ka vägevate tegudega.“ (2 Korintlastele 12:12)

Pane tähele Pauluse sõnu selles salmis: tunnustähed, imed ja vägevad teod. Enamus tänapäeva kristlasi tõmbusid tagasi nende sõnade eest. Miks? Sest need sõnad on muudetud põlastusväärseteks tänu südametunnistuseta võimuahnetele jutlustajatele ja õpetajatele! Suurim tragöödia on aga see, et paljud jumalakartlikud pastorid, evangelistid ja ilmikud on pöördunud ära lõpuni kuulutatud evangeeliumi tõest.

Mu armsad, Jumal on endiselt Jumal ja Ta on piisavalt kõikvõimas, et saata korda imesid ja tunnustähti! Ta on endiselt meie tervendaja ja tahab ilmutada end tugevana kõigile neile, kes Temasse usuvad ja Teda usaldavad! Uue Testamendi koguduse ajal leidsid aset imeliselt üleloomulikud teod ja seda ilma ühegi moonutuseta – ilma ühegi reklaami, etteastete või isikuteta, kes oleks kuulutanud, et kogu vägi ja meelevald lähtub vaid neist. Pauluse teenistus on hea näide selle kohta Kord, kui Paulus oli Troases jutlustamas ja ta sõnum pisut pikale venis, jäi üks teda kuulanud noormees aknalaua peal magama ja kukkus seetõttu 3-korruselt alla ning sai surma. (vt. Apostlite teod 20:9-12). Kui Paulus poisini jõudis, vaigistas ta rahvahulga ja nõnda nagu omal ajal Eelijagi oli teinud, heitis ka tema selle surnud noormehe peale ja korraga eluvaim voolas sellesse mehesse tagasi. Poiss äratati surnuist üles! Milline võrratu ime!

Peale seda, kui see oli sündinud, ei saatnud Paulus kõiki inimesi sellest imest kuulutama. Ei, see pole üldse see, mis juhtus. Igaüks läks lihtsalt tagasi kolmandale korrusele, võttis osa leivamurdmisest ja Paulus jätkas oma kõnega. Peale seda ei maini Piibel seda noort meest enam kunagi. Miks? Sest kogudus ootas ja arvestas imedega! Nad kuulutasid täit evangeeliumi saatjaks imed ja tunnustähed!

kolmapäev, 16. november 2011

VIIMSETE AEGADE KOGUDUS

Mina usun, et Jumala nägemus oma viimsete aegade kogudusest on rajatud Tema Sõnale, sest Piibel toob väga selgelt välja, milline saab olema Jeesuse Kristuse kogudus enne Tema tagasitulekut.

Ameerika kogudus on kaugel sellest, millisena Jumal teda ette kujutas. Valdavas enamuses tegutsevad kõik konfessioonid ilma Püha Vaimuta. Neil puuduvad Jeesuse ligiolu ja vaimuannid. Nad praktiseerivad mingit sorti usku, kus puudub igasugune vägi, patutunnetus ning päästev sõnum. Nad on üsna heal lainel maailmaga ning on enam poliitilised kui vaimsed. Nad teevad järeleandmisi patu suhtes, vilistavad lahutuste peale ning naeruvääristavad üleloomulikku, heites kõrvale kõik õpetused taeva, põrgu, meeleparanduse ja hukkamõistu kohta.

Uue Testamendi kogudus pani deemonid värisema! Ta palvetas deemonite leegionid tagasi pärapõrgusse, palvetas vanglauksed valla, pani valitsejad värisema hirmust. Neil algkoguduse usklikel oli selline usk ja vägi, et jalutud tõusid üles ja kerjustest said evangelistid. Nad uskusid üleloomulikku, avades pimedate silmi, kurtide kõrvu ja tervendades kõikvõimalikke haigusi. Nad äratasid isegi surnuid üles!

Ma ei taha siinkohal öelda, et Jumala viimsete aegade kogudus peaks olema kordus või koopia esimese sajandi kogudusest. Kindlasti mitte. Mida ma öelda tahan, on see, et see saab olema veelgi võimsam! See saab olema tugevam ja võimsam, kandes edasi veelgi suuremat ilmutust Jeesusest. Sel’ saab olema suurim Vaimu võidmine kui eales varem – võimsam veel kui nelipüha päev oligi! Sest Jumal jätab oma parima veini alati viimaseks! Prohvet Taaniel kinnitab seda. Ta ütleb, et teatud prohvetlikud tõed olid varjul, hoitud ilmutamiseks ainult viimseil päevil: „…sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinnipanduks kuni lõpuajani!...aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda; aga mõistlikud mõistavad küll.“ (Taaniel 12:9-10).

Tänasel päeval ilmutab Püha Vaim neid asju oma vaimuga täidetud ja tundlikele pühadele. „Kuid nõnda nagu on kirjutatud: "Mida silm ei ole näinud ega kõrv kuulnud ja mis inimsüdamesse ei ole tõusnud - selle on Jumal valmistanud neile, kes teda armastavad." Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ (1 Korintlastele 2:9-10).

Issand on valmistamas võimast, samas alandlikku armeed oma karjastest, kes on Tema südame järele. Samas aga ka kogudust näljastest lammastest, kes on pöördunud ära kaasaegse koguduse patust ja surmast. Areen selle koguduse jaoks on valmis – tuline ja mitte leige – ja see saab raputama iga väiksematki põrgu alust! Ükski vägi maa peal ei saa seda eirata ega põlata!

teisipäev, 15. november 2011

JUMAL EI OLE VÄSINUD

Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud?
Igavene Jumal, Issand,
on maailma äärte Looja;
tema ei väsi ega tüdi,
tema mõistus on uurimatu.
(Isaiah 40:28).

Jumala suhtes valitseb teadmatus,
mis arvab, et Ta ei ilmuta end enam
inimestele keset nende häda ja raskusi.
Et Ta kas on surnud või magab,
olles võimetu jälgima või juhtima
inimese samme.
Kuid kes on inimene, et mõõta Jumalat?
Kellega me saaks Teda üldse
võrrelda või mõõta?
Kas sa ei tea? Kas sa ei ole kuulnud?
Igavene Looja, kogu maailma Jumal
ei tuku ega maga,
tema ei väsi ega tüdi.
Ja need, kes Temasse usuvad,
saavad uut rammu.
Nad hakkavad lendama nagu kotkad:
nad jooksevad ega tüdi
nad käivad ega väsi.

esmaspäev, 14. november 2011

LOOBU VÕRDLEMISEST

„…ja rahvas kartis Issandat…ja need tulid ning alustasid tööd vägede Issanda, oma Jumala koja kallal.“ (Haggai 1:12, 14). Iisraellased tundsin end süüdi omaeneste huvidele keskendumise pärast ning pöördusid tagasi templi ehitamise juurde. Nad olid tagasi seal, kus nad pididki olema – ehitamas Jumala koda!

Nad seisid templi vundamendi juures ja selle seinad hakkasid kiiresti kerkima. Kuid miski oli siiski valesti ja paljud vanemad inimesed hakkasid nutma! Miks? Sest nad olid näinud Saalomoni templi auhiilgust 68 aastat varem ja see uus ei jõudnud ligilähedalegi sellele! Võrdluses vanaga tundus see tühisena! Inimesed hakkasid rääkima mineviku aulistest aegadest, öeldes: „Sel templil puutub seaduselaegas ja puuduvad ka armutroon ning keerubid. Altaril pole kõikehävitavat tuld ega ka shekinah au langemas koja peale. Peale kõike meie rasket tööd, ohverdusi ja sõnakuulelikkust ning Jumala esikohale seadmist, pole see siiski piisavalt hea! See pole midagi võrreldes sellega, mida kord nägime! Milleks üldse pingutada ja edasi minna, kui me näeme nii vähe kõige selle tulemusena, mida oleme teinud?“

Suur hulk Jumala rahvast annab alla tänapäevalgi, kuna neil on tunne, et nad ei vea iialgi välja! Nagu iisraellasedki, on nad läinud tagasi Jumala juurde, tagasi selle juurde, et seada Ta esikohale, otsida Tema tahet ning ehitada Tema koda. Kuid kui nad vaatavad oma elude peale, siis nad ütlevad: „Mul on nii vähe, mida kõigi oma püüdluste eest ette näidata. Mul on nii vähe Jumala pühadust ja nii vähe Tema au oma elus. Võrreldes teiste kristlastega ei vea ma kunagi välja! Milleks siis üldse pingutada? Ma ei võida kunagi.“

Ma olen kindel, et just see on põhjus, miks paljud kristlased loobuvad võitlemast. Nad võrdlevad iseendid teiste usklikega ja heituvad, kuna tunnevad end täielike lüüasaanutena! Kuid kui sa jääksid kindlaks oma Jumalale ega püüaks end mõõta ega võrrelda mitte millegi muu kui oma armastusega Jeesuse vastu, siis võid kindel olla, et sa kasvad ja Jumala tõotused on sinu päralt!

Mu armsad, te võite selle endale kirja panna, sest see on Jumala tõotus te jaoks! Sellest hetkest alates, mil sa keskendud taaskord Kristuse ihu ülesehitamisele – pannes kõrvale kõik võrdlemise mõtted ja isekad teed ning lastes Temal saada oma kõige kõigeks – saad sa nägema ka Tema esiletulevaid õnnistusi. Sa võid sõna otseses mõttes selle kirja panna! Sa võid teada, et Tema meelehea hingab su üle, Tal on naeratus huulil sinu pärast ning Ta tunneb sinust rõõmu!

reede, 11. november 2011

HOIDES ALAL JUMALA ÕNNISTUSI JA SOOSINGUT

Jumal õnnistab neid, kes on ustavad ja ilmutab oma soosingut neile, kes hoiavad Tema ligi!

Kuidas on rahvastel, peredel ja üksikisikutel võimalik kaotada Jumala õnnistus ja soosing? Prohvet Haggai räägib sellest, tuues esimese põhjusena välja asjaolu, et inimeste isiklikud huvid hakkavad varjutama Jumala huve! „See rahvas ütleb: Aeg ei ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks." (Haggai 1:2). Iisraellased loobusid Issanda koja ülesehitamisest, kuna neil oli vaja oma majad püsti panna!

See olukord leidis aset 68 aastat peale Saalomoni templi hävitamist. Babüloni vangipõlvest järelejäänud väike käputäis suundus Jeruusalemma just nimelt selleks, et ehitada üles Issanda koda! Ja polnud kahtlustki, et selle vundamendi rajamine käis täie põnevuse –ning pühendumisega! Kuid siis põrkasid nad kokku teatud raskustega – pettumuste ja väljakutsetega, mistõttu huvi jumalariigi töö vastu hakkas tasapisi vaibuma. Nad ütlesid: „See lihtsalt pole õige aeg. Meil on liiga palju probleeme. Pealegi kulutame me siin liiga palju aega, ignoreerides täiega oma perekondi ja isiklikke ettevõtmisi.“ Ja ükshaaval hakkasid nad lahkuma, võttes sihikule omaenda huvid. Jumala huvid, mis olid igati seotud nende endi heaoluga, jäid tahaplaanile! Nad hakkasid ehitama omaendi maju, kasutades selleks materjal, mis oli mõeldud templi ehitamiseks.

Kuidas kaotavad tänapäeva usklikud Jumala õnnistuse ja soosingu? Lõpetades Tema templi töö! See lõppeb sellega, kui me lõpetame palvetamise ja Jumala pale otsimise – kui me lõpetame Tema vaimuliku ihu ülesehitamise!

Haggai toob selle probleemi esile: Kui inimesed seadsid Jumala huvid esikohale, varustas Ta neid toiduse ja peavarjuga. Nad olid iga päev hoitud. Nende viinaaiad vohasid ja nende viinamarjad olid lopsakad; nende uni oli magus ja nende lapsed võisid kepselda tänavail. Ükski nende vaenlastest ei saanud nende vastu. See oli imeline Jumala õnnistuste aeg, kuid seejärel pöördus rahva pilk vaid iseenda huvide peale. Ja see on see, mis sünnib ka tänapäeval! Meie maailm on täis vaid iseennast – enese uhkust, enese ambitsioonikust, enese tahet – igaüks on vaid oma huvide peal väljas! Pole siis ime, et nii paljud on viinast purjus või uimastitest pilves, ekseldes kesk pimedust ja segadust.

Jumal ütleb: „Ma olen kutsunud põua maale…ja kogu nende kätetööle.“ (Haggai 1:11). Ta ütleb: „Kui te pöörate vaid tähelepanu oma hingele ja pöördute materiaalsete asjade poole, kaob ka teie rõõm ja rahulolu ning te muutute tühjaks ja kuivaks! Seetõttu tahan ma, et te seaksite minu huvid esikohale, saades taaskord kogeda minu õnnistusi ja soosingut!“

neljapäev, 10. november 2011

JEESUS SOOVIB OMA PRUUDILE VAID PARIMAT

See murrab Issanda südame, kui me kahtleme Tema võimes ja igatsuses anda meile oma parim! Piibel ütleb meile väga selgelt, kuidas Issand kandis imelist ja põhjalikku hoolt Rutti eest. Rutt pühendas oma armastuse Jehoova Jumalale ja ütles Noomile, oma ämmale: „Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal.“ (Rutt 1:16).

Jumal armastas Rutti ja avas talle kõik uksed. Ta oli vaene ning pidi korjama põllul viljapäid, kuid Piiblis on öeldud, et: „…temale juhtus juhuslikult põlluosa, mis kuulus Boasele…“ (Rutt 2:3). Pole vähimatki võimalust, et see „lihtsalt juhtus“! See oli Jumala töö, sest Tema teadis, mis on Ruttile parim.

Rutt lihtsalt armastas Issandat. Ta pani kogu oma usalduse Tema peale ja Jumalal oli väga rikas mees varuks ta jaoks! Boas nägi Rutti põllul ja jagas koheselt: „Ta on erinev, kohe väga erinev!“ ja ta süda oli müüdud!

Milline armastuslugu ja millised imelised olukorrad, mis selle kõik kokku viisid. Rutt abiellus selle jumalakartliku mehega ja kui Jumal tegi seda Rutti jaoks, kas Ta ei teeks seda sama siis ka oma Pruudi jaoks ükskõik, kus või millistes oludes?

Meil on keegi, kes on rikkam ja võimsam kui Boas. Talle kuuluvad karjad tuhandetel mägedel. Ta teab kõik ja suudab kõik ja Ta armastab oma pruuti! Jumal tõepoolest töötab kõik välja su heaks, et anda sulle oma täiuslik parim. Ja Ta tunneb sellest ka täit rõõmu. Isegi keset raskusi ja kannatusi saab iga Jeesuse armsam Tema täie tähelepanu osaliseks! Samas aga paljud meist ei oska kahjuks ammutada sellest. Me kahtleme, kas Ta ikka on pidevalt tegutsemas, et pöörata asju meie heaks.

Mu armsad, miski ei murra Tema südant enam kui see kahtlemine! Paulus kirjeldas Kristuse pruuti kui „aulist kogudust, kellel pole ühtegi plekki ega kortsu ega muud selle sarnast…“ (Efeslastele 5:27). „Korts“ viitab siin „kurrule“ kellegi näos – nagu kipras kulmule, mis peegeldab muret või hirmu. Kuid Paulus ütleb selle kohta, et Jeesuse pruudil ei saa olema ühtegi „murekortsu“. Kristuse pruut hingab Tema armastuses. Ta on kindel, et Jeesus teab tema olukorrast ja sellest, kuidas ta end tunneb, millest läbi läheb ja mis on parim ta jaoks. Jeesuse armastus annab talle rahu ja hingamise. Ta teab, et Jeesus ei lase millelgi lahutada teda Temast või teha talle haiget. Jeesus saab hoidma teda, kuna on ise öelnud, et: „Ta kuulub mulle!“

kolmapäev, 9. november 2011

KRISTUSE PRUUT

Mida küll üks mees mõelda võiks, kui tema tulevane pruut ta endale külla kutsuks, elutuppa diivanile istuma paneks ja siis ise lahkuks? Toimetaks köögis, võtaks tolmu, peseks põrandaid ega lausuks mehele sõnagi! Jeesus kogeb samasugust valu, mida iga mees kogeks, kui ta armastatu kiidaks ja ülistaks teda, talle pidevalt korrutades: „Ma armastan sind!“, kuid samas ei pööraks talle mingit tähelepanu!

Mõned kaunitarid võivad õhates öelda: „Mu armsam on pidevalt mu mõtetes.“ Olen kuulnud seda sama ka paljude suust Jeesuse kohta: „Ta on pidevalt mu mõtetes, ükskõik, mida ma ka ei teeks.“ Kuid vaatamata sellele, et Jeesus on päev läbi su mõtetes, võid sa ometigi ignoreerida Teda! Kui tulevane pruut nii teeks, oleks tema nn. armastus tühine! Ta võib ju oma peiule väita, et armastab teda, kuid ometigi räägivad ta teod vastupidist.

Jumal küsib: „Kas neitsi unustab oma ehte, pruut oma paelad? Aga minu rahvas on unustanud minu loendamatuil päevil.“ (Jeremija 2:32). Ka Taavet ütleb, et Iisrael unustas pidevalt oma Issanda: „Nad unustasid Jumala, oma päästja, kes oli teinud suuri asju Egiptuses“ (Psalmid 106:21).

Jumal väljendas oma valu, et kogu maailm võiks seda näha! Ta tunnistas avalikult: „Minu rahvas on unustanud minu loendamatuil päevil.“ Miks pidi Jumal kuulutama kogu maailmale sellest hülgamisest? Kas armutuvide erimeelsused ei peaks jääma nende endi teada? Ei, sest Ta tahab, et me teaksime, kui palju see Talle haiget teeb! Ta kuulutab sellest kogu maailmale, sest meie käitumine murrab Ta südame!

Kujuta ette, et sa oled kihlatud noor naine ja lähed kogudusse oma tulevase abikaasaga. Sa hoiad kõvasti ta käest kinni ja kuulutad igaühele: „Me abiellume varsti! Ma armastan teda nii väga ja ta on lihtsalt imeline!“ Kuid niipea, kui kirikuuksest välja saate, jääd sa vait kui sukk ega lausu enam sõnagi! Mida su peigmees sellest arvama peaks? Mina küll ei tahaks endale sellist pruuti, kes avalikkuse ees kiidab minu voorusi ja ütleb, kui kallis ma ikka olen, kuid hiljem muutub külmaks kui jää ja väldib igasugust suhtlemist minuga. See pole tõeline armastus!

Mu armsad, kui teie ei võta igapäevaselt kvaliteetaega Jeesuse jaoks; kui te ei võta aega, et olla palves koos Temaga või uurida Tema Sõna, siis te ka ei armasta Teda ja see murrab Ta südame.

teisipäev, 8. november 2011

JÕU SALADUS

Aga õige püsib oma teel,
ja kellel on puhtad käed,
kasvab tugevuses. (Iiob 17:9)

Inimesed on kaotamas ohjasid käest.
Pilkajaid on ümberringi,
provokatsioone igal sammul.
Tarkasid inimesi ei kusagil.
Pimeduses tehtavate asemete isaks
on korruptsioon.
Aeg on süütul hingel
olla hämmingus sellest
ja õhutada end üles
silmakirjalike vastu.
Et ta võiks ometi hüüda Jumala poole
ja õiglane võiks püsida oma teel;
et kõlvatute tuli saaks kustutatud
ja nende leek võiks hääbuda.
Sest õelate tee on libe
ja patus peitub süüdistav, näriv jõud.
Aga see, ja kellel on puhtad käed,
kasvab tugevuses.

esmaspäev, 7. november 2011

TEENIDES ISSANDAT RÕÕMUGA

Jumala igatsuseks on, et me oleks nii veendunud Tema hellas armastuses ja nii kindlad Tema töös meie sees, mis viib meid Tema parimani, et me kogeks pidevat rõõmu käies koos Temaga! Mooses hoiatas Iisraeli: „Et sa ei ole teeninud Issandat, oma Jumalat, rõõmuga ja heast südamest kõige külluse eest, siis sa pead teenima oma vaenlasi, keda Issand saadab su kallale, näljas, janus, alasti ja täielikus puuduses.“ (5Moosese 28:47-48).

Jumal ütleb meile täna: „Hõiska ja tunne rõõmu kõigest, mida ma juba olen su heaks teinud! Sest kui sa käid ringi virisedes ja vingudes ja nurisedes, saad sa kogema igavest vaimset nälga ja alastiolekut, olles parajaks saagiks oma vaenlastele!“ Jumal tahab, et me usaldaks Tema armastust nii väga, et muutuksime elavateks rõõmu ja hõiskamise eeskujudeks. Ta igatseb jutlustajate järele, kelle süda on täis rõõmu, mis on rajatud tõele. Sest Tema tõde ongi see, mis toob esile rõõmuallikad voolamas välja me südameist: „Teenige Issandat rõõmuga, tulge tema palge ette hõiskamisega!“ (Psalm 100:2). „Nõnda ta viis välja oma rahva rõõmutsemisega ja oma valitud hõiskamisega.“ (Psalm 105:43). „Rõõmutsege Issandas ja ilutsege, te õiged! Ja hõisake kõik, kes olete õiglased südamelt!“ (Psalm 32:11). „Kuid õiged rõõmutsevad ja hõiskavad Jumala palge ees ning ilutsevad rõõmu pärast.“ (Psalm 68:3).

Sa võid nüüd küsida: „Aga kui kaua ma pean seda rõõmu alal hoidma teenides Issandat?“ Paljud usuvad, et rõõm kestab vaid seni, kuni kestavad värskendavad „mäetipu kogemused“ või kuni kõik läheb hästi. Kuid tegelikult peame me rõõmustama igal ajal! Sest see on just see, mida Piibel ütleb: „Täida meid hommikul oma heldusega, siis me hõiskame ja oleme rõõmsad kogu oma eluaja!“ (Psalmid 90:14). „Vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Sest vaata, ma loon Jeruusalemma rõõmuks ja ta rahva rõõmustuseks.“ (Jesaja 65:18).

Meie olemegi see „taevane Jeruusalemm“ - uuesti sündinud ja elades Talle täis rõõmu ja hõiskamist! Usalda oma Tavast isa; usu, mida Ta Sõna ütleb Ta kohta ja lase Tema rõõmul tulla esile oma elus.

reede, 4. november 2011

JUMALA ARMULISED TEOD

„…sest ma olen Iisraeli isa ja Efraim on mu esmasündinu.“ (Jeremija 31:9).

Efraimi rahvas, Iisraeli suurim hõim, oli Jumalale kõige südamelähedasem. Jumalal oli oma igavikuline plaan selle õnnistatud suguharu jaoks, aga nemad langesid pidevalt tagasi ja kurvastasid seeläbi Jumalat. See rahvas patustas rohkem kui kogu Iisrael kokku! Kuid kas Jumal hülgas nad seepärast? Otse vastupidi: Issand ütles, et nad peavad saama vabaks! Ja et nad saavad elama rasva sees, ehk siis Jumala suurimate õnnistuste keskel (vt. Jeremija 31:14).

Mida Jumal nägi Efraimis? Seda, et neil oli meeleparandust otsiv süda – häbi oma patu pärast ja valmidus pöörduda tagasi Issanda juurde. Ja vaatamata oma läbikukkumistele, köitis just see omadus neid Jumala südame külge! Kui tugev prohvetlik sõna tuli esile, nad reageerisid ja kui neid sõideldi, siis nad nutsid oma patu pärast.

Kõigi nende patustamiste tipus ütles Jumal: „Eks ole Efraim mulle kalliks pojaks ja lemmiklapseks? Sest iga kord, kui ma räägin tema vastu, mõtlen ma ikka temale; seetõttu on mu süda tema pärast rahutu: ma tahan tõesti halastada tema peale, ütleb Issand.“ (Jeremija 31:20). Ehk teisisõnu ütles Jumal: „Vaatamata Efraimi puudustele ja läbikukkumistele, näen ma neis meeleparandusmeelset vaimu ega kõrvalda seetõttu oma hoolivat armastust neist. Minu igavene plaan Efraimi suhtes jääb püsima nagu seda algselt plaanisin!“

Mu armsad, Jumalal on plaan ka teie elude jaoks! Ja Ta viib selle täide sõltumata sellest, millest olete läbi minemas või kui rasked ka poleks te katsumused. Jumal on panustanud kõvasti teie tulevikku!

Mul on üks prohvetlik sõna kellelegi, kes seda sõnumit praegu loeb: sa ei saa mõõta Jumala igavikulist plaani oma elu kohta selle põhjal, mida mõtled või tunned. Jumal tahab öelda sulle: „Hoia oma süda alandlik mu ees. Usalda minu Sõna selle kohta, milline on mu loomus – et ma olen õrn ja armastav Isa, kes on investeerinud sinusse palju ja kes ei lase sul minna. Sa oled minu armas laps ja ma päästan su!“

„Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand: need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust.“ (Jeremija 29:11).

neljapäev, 3. november 2011

JUMAL TEAB, MIS ON PARIM ME JAOKS!

On aegu, mil Jumal võtab meilt midagi ära ja aegu, kus me palume millegi pärast, mida tundume kangesti vajavat, kuid mida Jumal ometigi ei anna meile. Sellest hoolimata: „Issand tunneb õigete teed!“ (Psalmid 1:6) ja ühel päeval saab ilmsiks, et Jumala teod olid meie ja Tema Kuningriigi huvides!

Tõeline rahulolu elust lähtub Jumala täiuslikus tahtes olemisest; Tema töö tegemisest ning Tema valikutest lähtuvalt elamisest. Kuid enamus meist on veendunud, et ainult meie teame, mida vajame selleks, et olla tõeliselt õnnelikud ning rahul. Enamus juhtudel aga kõik see, mida meie peame parimaks, lihtsalt hävitaks meid! Mitte kordagi inimkonna ajaloos pole Jumal võtnud midagi oma lastelt ilma, et Ta poleks asemele toonud midagi palju ilusamat, paremat ja rahuldust pakkuvamat.

Jumala parim pole miski, mida peaks kartma. Sest Ta ainuüksi ei tea, mis on parim su jaoks, vaid Ta tahab ka anda sulle Oma parima! Kui me seda siiralt usuksime, oleks me elu täis tõelist rahu, hingamist ja rõõmu! Me ei kurvastaks enam asjade pärast, millel tuli lasta minna ja me teaks, et meid on vabaks lastud kõigist ahelaist! Ja me ütleks: „Issand, kui sa võtad selle praegu mu käest, siis järelikult on sul midagi palju paremat varuks mu jaoks! Mistõttu võta see – see kuulub sulle!“

Mu armsad, me peaksime leidma rahu oma armastava Isa embuses! Me peame jõudma sellisele usalduse tasemele, kus me ütleme: „Mul on armastav Isa, kes soovib mulle vaid parimat. Tema teab kõik!“ Kuidas Iiob lõpuks hingamisse jõudis? Ta veenis iseennast, et Jumal teab, mida teeb ja et kõik on Tema kontrolli all! Iiob ütles: „Kuid tema tunneb teed, mida ma käin. Katsub ta mind läbi - ma tulen sellest välja nagu kuld.“ (Iiob 23:10).

Paljud kristlased näevad Jumalat tegutsemas oma elus, kuid ometigi mõtlevad: „Aga mis siis, kui see kõik vastu taevast lendab? Mis siis, kui ma midagi valesti teen ja Jumal pahandab mu peale ning kaotab kannatuse? Kas sel juhul Ta tõotused enam ei kehti mu jaoks? Pean ma siis leppima vähemaga kui Tema parim?“ Ei, mitte iialgi! Kui su süda on õiges kohas ja sa pöördud ikka ja jälle tagasi Jumala poole, otsides Teda kogu oma südamest, ei muuda miski Tema plaane sinu elu suhtes!

kolmapäev, 2. november 2011

KAHTE SORTI ARMASTUST

Meie Isal on kahte sorti armastust: üldine armastus kõigi patuste vastu ja eriline armastus kõigi nende vastu, kes kuuluvad Tema perekonda. Jumala üldine armastus kogu inimkonna vastu võib osaks saada igaühele, kes tuleb Tema juurde meeleparanduses. Kuid Jumala südames leidub veel üht sorti armastust – erilist ja erakordset oma laste vastu!

Jumal on alati omanud üht valitud seltskonda, kellele Ta on lasknud osaks saada oma imelise armastuse. Iisrael oli kord Tema erilise armastuse objekt: „Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast et Issand teid armastas…ja tõi teid vägeva käega välja…“ (5 Moosese 7:6-8).

Jumal ütles need sõnad Iisraeli kohta. Samas aga, kui sina oled võtnud Jeesuse vastu kui oma isikliku Päästja ja Issanda ning sind on lapsendatud Jumala perekonda ning Jumal on su armastav Isa, siis ka sina pead mõistma, kui ütlemata eriline sa oled Ta jaoks! Sa oled Jumala erakordse armastuse osanik ja siin on Tema sõnad sulle: „Teie aga olete "valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust", kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse - teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas, teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on.“ (1 Peetruse 2: 9-10).

Oli aeg, mil sa polnud Tema erilise armastuse sihtmärk, kuid nüüd oled! Sind on lepitatud Isaga ja Ta armastab sind üliväga! Just nüüd ja praegu!

teisipäev, 1. november 2011

ISA ARMASTUS

Paljude inimeste jaoks on raske näha Jumalat Isana. Nad näevad Teda otsekui läbi varjutatud prillide, mis saavad oma varjundi mineviku haiget saamistest tänu jumalakartmatutele maistele isadele või kasuisadele. Tuhanded kristlased ei usu Jumala armastusse, kuna nende maised isad hülgasid, haavasid või kurvastasid neid kõige täiega. Seetõttu mu palve on, et see sõnum ei kõnetaks ainuüksi neid, aga ka kõiki teid, kes te pole veel avastanud meie Taevase Isa armastuse sügavust!

Paljud meist on tuttavad piiblisalmide ja õpetustega, mis puudutavad Jumala suurt armastust oma laste vastu. Samas aga vaid vähesed meist on õppinud saama osa sellest armastusest ning nautima sellega kaasnevaid hüvesid. Kuid pange tähele, kuidas Jumal kirjeldas end Moosesele: "Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu.“ (2 Moosese 34:6-7).

Keset katsumusi olles, unustame me ära, mida Jumal on öelnud oma loomuse kohta. Kui me aga vaid usuks Temasse keset neid samu aegu, oleks meil rahu ja kindlus südames. Sest Piibel on kaanest kaaneni täis Jumala häält, mis ilmutab meile, kui õrn ja armastav Ta tegelikult on.

Tema on valmis andestama igal ajal: „Sest sina, Issand, oled hea ja andeksandja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad.“ (Psalmid 86:5).

Ta on pika meelega meie suhtes, täis armu ja õrnust. „Sinu halastus, Issand, on suur.“ (Psalmid 119:156). „Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt.“ (Psalmid 145:8).

Minnes Jumala ette palve ja ülistusega, ole valvas selles osas, millise kujutluspildi Jumalast sa Tema ligiollu kaasa viid! Sa pead olema täiesti veendunud, et Ta armastab sind ning uskuma, et Ta on kõik see, kes Ta ütleb end olevat!