ÜHA KASVAV ILMUTUS JEESUSEST

Mõtle Rooma sõjaväepealiku Korneeliuse peale. See mees polnud mingi jutlustaja ega ka muu vaimulik. Muide, olles paganlikust soost, ei arvatud teda isegi Jumala rahva sekka. Ometigi ütleb Piibel, et see sõjaväepealik oli „vaga ja jumalakartlik koos terve oma perega…ja palus alati Jumalat.“ (Apostlite teod 10:2).

Issand kõnetas Korneeliust väga otse, käskides tal leida üles apostel Peetrus. Ta andis Korneeliusele väga täpsed juhised, sh nimed, aadressid ja isegi sõnad, mida öelda. Samal ajal palvetas Peetrus katusel "ja talle kostis hääl". (Apostlite teod 10:13). Taaskord jagas Püha Vaim väga selgeid juhiseid: "Peetrus, sa kuuled peagi teatud mehi ukse taga koputamas. Mine nendega kaasa, sest mina ise olen nad läkitanud su juurde.“ (vt Apostlite teod 10:19-20).

Peetrus läkski nende meestega kaasa, jõudes Korneeliuse kotta, mis oli tõeliselt Jumalast seatud kohtumine. See, mis seal tookord juhtus, raputas kogu juudi-nelipüha kogudust, sest Jumal avas evangeeliumi ka paganaile. Sellest veelgi raskem oli aga juutidel leppida sellega, et Jumal oli kõnetanud üht täiesti tavalist, väljaõppimata paganat. Nad ei suutnud mõista, mis valemiga oli Korneelius suutnud kuulda nii selgelt Jumala häält ja kuidas võis ta kõne olla nii mõjuvõimas? See esitas väljakutse igale sealsele usklikule.

Ka Paulus sai ilmutuse Jeesusest otse taevast. Ta tunnistas, et kõik see, mida talle Kristuse kohta näidati, polnud antud edasi ühegi inimese poolt. Ta kuulis otsest Jeesuse häält põlvili palves olles. „Sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt, sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu.“ (Galaatlastele 1:11-12). „Kui aga Jumalale…oli meelepärane ilmutada mulle oma Poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega.“ (Galaatlastele 1:15-16).

Pauluse ajal oli palju häid õpetajaid ning Jumala Sõnas olevaid tugevaid juhte nagu Apollos ja Gamaaliel. Lisaks sellele olid veel ka apostlid, kes olid elanud ja suhelnud Jeesusega. Kuid Paulus teadis, et ainuüksi nende kaudu saadud ilmutus Kristusest pole piisav. Seetõttu vajaski ta pidevalt kasvavat ilmutust Jeesusest Issanda enda käest.