NÄHES JUMALA AU

Jumal lasi Moosesel näha oma au, et ta saaks muudetud selle läbi ja sama kehtib ka meie puhul täna. Jumal ilmutab meile oma au, et seda nähes võiksime muutuda Tema enda sarnaseks! Jeesus peegeldab täna seda, kes Jumal on. Kui meie Issand võttis inimese kuju, oli Ta täis ilmutust Taevase Isa armust, armulikkusest, headusest ja valmidusest andestada. Jumal pakkis kogu oma loomuse ja olemuse Jeesusesse ja igasugune ilmutus Tema aust on mõeldud selleks, et muuta meid Kristuse sarnaseks ja peegeldada seda sama.

Apostel Paulus mõistis vägagi hästi Jumala au nägemise mõju ja eesmärki. Ta nägi selles peituvat väge, mis muudab totaalselt selle kandjat – iga Kristuse järgija elu. „Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2 Korintlastele 3:18).

Paulus ütleb meile seeläbi: „Kui te juba korra saate ilmutuse Jumala aust – Tema armastusest, armust, armulikkusest, pikast meelest ja valmidusest andestada – jätkab Püha Vaim pidevalt te silmade avamist Jumala loomuse ja olemuse enamate aspektide osas. Teil saab olema üha kasvav ilmutus Jumalast ja seda moel nagu Tema tahab olla te jaoks tuntud.“

Seejärel aga ütles Paulus veelgi tugevama sõna: „Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees.“ (Efeslastele 1:17-18). Mu armsad, Jumal tahab öelda meile: „Mooses mõistis minu au ja nüüd ma tahan, et ka teie mõistaks seda. Tahan avada te silmad oma Vaimu läbi, et näidata teile, kes ma olen. Ma ei ole vaid viha ja kohtumõistmise Jumal. Minu tegelik loomus on armastada!“

„Et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.“ (Efeslaste 3:17-19).