ILMUTUS KRISTUSE AUST

Sa võid ehk mõelda, miks küll Mooses otsis nii innukalt nägemust Jumala aust? Usun, et põhjus selleks peitub järgnevas salmis:
„Seal ma ilmutan ennast Iisraeli lastele ja see saab pühaks minu auhiilguse läbi.“ (2 Moosese 29:43) 
„Pühaks saama“ või „pühitsema“ tähendab „puhtaks tegema“. Jumal ütles: „Ajal, mil te mind ülistate, kohtun ma teiega ja kingin teile oma ligiolu. Ja kui te siis olete minu ligiolus, ilmutan ma ka teile oma au, mis tõstab teid kõrgemale kõigist teie olukordadest.“
Seega, kust me leiame ilmutuse Kristusest? Ainuüksi palves olles, uskudes ja usaldades Jumala Sõna. Paulus ütleb, et kui laseme Jumala Sõnal peegeldada meile üha kasvavat ilmutust Jeesusest, muudetakse meid ka aust ausse:
„Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.“ (2 Korintlastele 3:18) 
Ilmutus Kristuse aust toob me ellu alalhoidva väe: „Sest kõige kohale asub auhiilgus kaitsevarjuks.“ (Jesaja 4:5). Ehk teisisõnu – Tema au hoiab me mõtted taevastel asjadel ka keset kõige raskemaid aegu.
Jumal annab meile kogu selle looga mõista, et peaksime võtma aega, et õppida tundma Tema Poega. Peaksime uurima Tema Sõna ja võtma igapäevaselt aega palveks. Ja siis, kui viibime jätkuvalt Tema ligiolus, avanevad ka me silmad nägema Tema au. See kõik tuleb ilmsiks Kristuses, sest Jeesus on täielik ilmutus Jumala armastusest, armust ja rikkalikust heldusest.